Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Prowadzenie zajęć terapeutycznych i edukacyjnych w Centrum Usług Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Będzinie - wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak 

Nazwa projektu lub programu 
„Centrum Usług Społecznych w Będzinie - wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 00344824400000, ul. ul. 11 Listopada  1 , 42-500  Będzin, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2674982; 7614760, 61, e-mail mopsbedzin@wp.pl, faks 032 2674982, 7614760, 7614761. 
Adres strony internetowej (URL): http://www.mops.bedzin.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 
Tak 
http://www.mops.bedzin.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Tak 
http://www.mops.bedzin.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
osobiście bądź przesyłką pocztową 
Adres: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 42-500 Będzin ul. 11-go Listopada 1 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć terapeutycznych i edukacyjnych w Centrum Usług Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Będzinie - wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT 
Numer referencyjny: ZPN03/2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługa przeprowadzenia zajęć terapeutycznych i edukacyjnych dla uczestników Centrum Usług Społecznych (Dzienny Dom Pomocy i Klub Seniora) w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w Będzinie – wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym.” Usługa polega na kompleksowym przeprowadzeniu zajęć terapeutycznych i edukacyjnych dla osób w wieku 60+, które są osobami niepełnosprawnymi lub niesamodzielnymi w wykonywaniu co najmniej jednaj czynności dnia codziennego – będący uczestnikami Centrum Usług Społecznych w Będzinie. Zamawiający wymaga, aby osoby przeprowadzające zajęcia miały odpowiednią wiedzę i umiejętności dydaktyczne niezbędne do wykonania niniejszej usługi. Zamówienie obejmuje XI części. DZIENNY DOM POMOCY Część I – ZAJĘCIA/WARSZTATY z ARTETERAPII – min. 2h tygodniowo – max. 160 h Część II – ZAJĘCIA/WARSZTATY z CHOREOTERAPII – min. 1h tygodniowo – max. 80h Część III – ZAJĘCIA/WARSZTATY z ERGOTERAPII – min. 2h co drugi tydzień – max. 80 h Część IV – ZAJĘCIA/WARSZTATY z SOCJOTERAPII – min. 3h tygodniowo – max. 240h Część V - ZAJĘCIA/WARSZTATY z KULTUROTERAPII – min. 2h tygodniowo – max. 192h Część VI – ZAJĘCIA/WARSZTATY KOMPUTEROWE – min. 1,5h tygodniowo – max. 160h KLUB SENIORA Część VII - ZAJĘCIA/WARSZTATY z RĘKODZIEŁA – min. 1h tygodniowo – max. 80h Część VIII - ZAJĘCIA/WARSZTATY z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – min. 1h tygodniowo – max. 80h Część IX - ZAJĘCIA/WARSZTATY KOMPUTEROWE – min. 1h tygodniowo – max. 80h Część X - ZAJĘCIA/WARSZTATY z FOTOGRAFII – min. 1h tygodniowo – max. 80h Część XI - ZAJĘCIA ZUMBA GOLD – min. 1h tygodniowo – max. 80h Realizacja maksymalnej liczby godzin będzie możliwa pod warunkiem zainteresowania zajęciami uczestników oraz możliwościami organizacyjnymi. Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania przez Wykonawcę określonej liczby godzin w danym tygodniu (np. m.in. urlop, choroba, zdarzenia losowe), pod warunkiem, że godziny te zostaną nadrobione we wcześniejszym lub późniejszym terminie ustalonym z Zamawiającym. Wykonawca w takim przypadku jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałej sytuacji i zaproponować inny termin realizacji zajęć. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. W ramach niniejszego postępowania Zamawiający bierze pod uwagę liczbę faktycznie przeprowadzonych godzin, za które zapłaci proporcjonalnie tj. iloczyn liczby przeprowadzonych godzin i stawki jednostkowej za godzinę zajęć/warsztatów. Program zajęć powinien zostać dostosowany do potrzeb osób w wieku 60+, osób niesamodzielnych, zmagających się z niepełnosprawnościami i innymi schorzeniami, które są uczestnikami Centrum Usług Społecznych. Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania uczestników/uczestniczek w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, integracja z grupą i środowiskiem lokalnym, a w konsekwencji wzrost aktywności w życiu społecznym danej jednostki. Osoby realizujące zajęcia warsztaty zobowiązane są do prowadzenia zajęć zgodnie z zakresem zadań dla danego zawodu, który to zakres został opisany w Rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dn. 25.01.2018 r. poz. 227). Wykonawcy zobowiązani są do: - opracowania i przedłożenia do akceptacji wstępnego dwumiesięcznego harmonogramu realizacji usługi, ustalenia terminów zajęć, sposobu ich realizacji oraz przebiegu realizacji (zakres tematyczny) - opracowania materiałów szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek i przekazania ich uczestnikom/uczestniczkom - prowadzenia poprawnej i kompletnej dokumentacji projektowej wymaganej przez Zamawiającego, opisanej w SIWZ , - weryfikacji obecności uczestników/uczestniczek na zajęciach oraz bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o nieobecnościach uczestników/uczestniczek - sporządzenia sprawozdania ewaluacyjnego zawierającego opis rezultatów jakie zostały osiągnięte w ramach przeprowadzonego wsparcia przedkładania Zamawiającemu po każdym miesiącu realizacji zajęć list obecności, dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych zajęć oraz dziennika zajęć z opisem realizowanych bloków tematycznych bądź z opisem realizowanego wsparcia. 

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
80340000-9
80400000-8
85312500-4
80533100-0
80570000-0
79960000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Nie dotyczy 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Nie dotyczy 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Dla części I zamówienia zajęcia/warsztaty z arteterapii: 1. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) min. jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. osobą posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych kierunkowych i/lub studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia arteterapii i/lub certyfikat edukatora arteterapii potwierdzający kompetencje arteterapeuty wydany przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „KAJROS” bądź inny równoważny i/lub uprawnienia do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 listopada z 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej i ukończony kurs z zakresu arteterapii oraz minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotowego zakresu. Dla części II zamówienia zajęcia/warsztaty z choreoterapii: 2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) min. jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. osobą posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku muzycznym i/lub studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia choreoterapii lub muzykoterapii i/lub certyfikat potwierdzający kompetencje zawodowe Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii – PTT w Poznaniu bądź inny równoważny i/lub uprawnienia do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 listopada z 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej i ukończony kurs z zakresu choreoterapii oraz minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotowego zakresu. Dla części III zamówienia zajęcia/warsztaty z ergoterapii: 3. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) min. jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. osobą posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych kierunkowych i/lub studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia terapii zajęciowej i/lub uprawnienia do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 listopada z 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotowego zakresu. Dla części IV zamówienia zajęcia/warsztaty z socjoterapii: 4. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) min. jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. osobą posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie psychologii lub pedagogiki i/lub studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii i/lub kurs kwalifikacyjny, certyfikowany w zakresie socjoterapii i/lub uprawnienia do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 listopada z 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej i ukończony kurs z zakresu socjoterapii oraz minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotowego zakresu. Dla części V zamówienia zajęcia/warsztaty z kulturoterapii: 5. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) min. jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. osobą posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku teatralnym, reżyserskim lub aktorskim i/lub studiów podyplomowych z zakresu arteterapii zawierające kulturoterapię i/lub uprawnienia do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 listopada z 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej i ukończony kurs z zakresu kulturoterapii oraz minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotowego zakresu. Dla części VI zamówienia zajęcia/warsztaty komputerowe: 6. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) min. jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie informatyki i/lub studiów podyplomowych związanych z tematyką szkolenia i/lub studiów wyższych i certyfikat/inny dokument uprawniający do przeprowadzenia wsparcia w zakresie szkolenia komputerowego oraz minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotowego zakresu. Dla części VII zamówienia zajęcia/warsztaty z rękodzieła: 7. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) min. jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych kierunkowych i/lub studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia arteterapii i/lub certyfikat edukatora arteterapii potwierdzający kompetencje arteterapeuty wydany przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „KAJROS” bądź inny równoważny i/lub uprawnienia do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 listopada z 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej i ukończony kurs z zakresu arteterapii oraz minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z seniorami. Dla części VIII zamówienia zajęcia/warsztaty z języka angielskiego: 8. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) min. jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia angielska oraz minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z seniorami. Dla części IX zamówienia zajęcia/warsztaty komputerowe : 9.Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) min. jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie informatyki i/lub studiów podyplomowych związane z tematyką szkolenia i/lub studiów wyższych i certyfikat/inny dokument uprawniający do przeprowadzenia wsparcia w zakresie szkolenia komputerowego oraz minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z seniorami. Dla części X zamówienia zajęcia/warsztaty z fotografii: 10. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) min. jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu fotografa oraz minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu fotografii. Dla części XI zamówienia zajęcia zumba gold: 11.Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) min. jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu wychowania fizycznego i /lub kurs licencjonowanego instruktora zumby oraz wpis do rejestru ZIN (Zumba Instruktor Network) oraz minimum roczne doświadczenie w pracy z seniorami. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Ilość lat doświadczenia osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-05-20, godzina: 08:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
- POLSKI 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Część nr: 
1
Nazwa: 
ZAJĘCIA WARSZTATY z ARTETERAPII
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie zajęć w formie warsztatowej min. 2h w tygodniu - Prowadzenie zajęć w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników/uczestniczek – osób w wieku 60+, niesamodzielnych bądź niepełnosprawnych. - Zakres merytoryczny zajęć powinien zawierać m.in.: umożliwienie uczestnikowi dokonania zmiany i rozwoju osobistego przez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach w celu podniesienia poziomu fizycznego, umysłowego i emocjonalnego dobrostanu osób w każdym wieku; stosowanie technik twórczości plastycznej (rysunek, malarstwo, rzeźba, i inne środki wyrazu) w pracy indywidualnej, grupowej i rodzinnej w edukacji, rehabilitacji fizycznej i psychicznej, resocjalizacji oraz zagrożeniu wykluczeniem społecznym; projektowanie, przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych i terapeutycznych z zakresu plastyki: rysowania i malowania, rzeźbienia, tworzenia przedmiotów użytkowych (takich jak: witraże, fotografie, plakaty, collage) oraz zdobnictwa i dekoratorstwa (ikebany, kompozycje w wazonach, ramki, koszyki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80400000-8, 80570000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Ilość lat doświadczenia osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 
2
Nazwa: 
ZAJĘCIA WARSZTATY z CHOREOTERAPII
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie zajęć w formie warsztatowej min. 1h w tygodniu - Prowadzenie zajęć w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników/uczestniczek – osób w wieku 60+, niesamodzielnych bądź niepełnosprawnych. - Zakres merytoryczny zajęć powinien zawierać m.in.: promowanie zdrowia i profilaktyki poprzez publikacje, pogadanki, zajęcia pokazowe; prowadzenie poradnictwa muzykoterapeutycznego i edukację uczestników uczestniczek; realizowanie indywidualnej lub grupowej muzykoterapii uwzględniającej stan zdrowia, wiek, poziom rozwoju psychofizycznego, miejsca i czasu pobytu uczestników /uczestniczek; wykorzystywanie (odtwarzanie) różnych rodzajów muzyki (cichej i spokojnej, relaksacyjnej, dynamicznej w połączeniu z ruchem, muzyki rozrywkowej, popularnej, poważnej itp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80570000-0, 80340000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Ilość lat doświadczenia osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 
3
Nazwa: 
ZAJĘCIA WARSZTATY z ERGOTERAPII
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie zajęć w formie warsztatowej min. 2h co drugi tydzień - Prowadzenie zajęć w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników/uczestniczek – osób w wieku 60+, niesamodzielnych bądź niepełnosprawnych. - Zakres merytoryczny zajęć powinien zawierać m.in.: towarzyszenie w wykonywaniu podstawowych codziennych czynności; rozwijanie kreatywności poprzez wykorzystanie gier logicznych, zręcznościowych, układanie puzzli, tworzenie ramek do obrazów, wyszywanie itp.; prowadzenie terapii poprzez pracę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80570000-0, 80340000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Ilość lat doświadczenia osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 
4
Nazwa: 
ZAJĘCIA WARSZTATY z SOCJOTERAPII
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie zajęć w formie warsztatowej min. 3h w tygodniu - Prowadzenie zajęć w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników/uczestniczek – osób w wieku 60+, niesamodzielnych bądź niepełnosprawnych. - Zakres merytoryczny zajęć powinien zawierać m.in.: prowadzenie grupowych zajęć i warsztatów terapeutycznych w formie różnorodnych ćwiczeń, zabaw i gier, w trakcie których następuje wyładowanie frustracji, odreagowanie stresów i napięć; organizowanie aktywności i działań twórczych dających akceptację i wyrozumiałość na niepowodzenia; prowadzenie ćwiczeń umożliwiających uczestnikom/uczestniczkom zmianę własnego wizerunku, zdobycie umiejętności w komunikowaniu się z innymi itp.; stosowanie różnych metod socjoterapii: praca w kole, burza mózgów, zajęcia plastyczne, psychodrama, pantomima, techniki kształtujące wyobraźnię itp.; dbałość o bezpieczeństwo psychofizyczne uczestników zajęć, zachowanie tajemnicy grupowej oraz zapewnienie regularności spotkań.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80570000-0, 80340000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Ilość lat doświadczenia osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 
5
Nazwa: 
ZAJĘCIA WARSZTATY z KULTUROTERAPII 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie zajęć w formie warsztatów teatralnych min. 2h w tygodniu - Prowadzenie zajęć w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników/uczestniczek – osób w wieku 60+, niesamodzielnych bądź niepełnosprawnych. - Zakres merytoryczny zajęć powinien zawierać m.in.: umożliwienie uczestnikom dzielenia się swoimi historiami, uwspólnianie i konfrontowanie się z tymi historiami – budowanie ich na podstawie miniatur i etiud teatralnych (z wykorzystaniem rekwizytów i konwencji).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80570000-0, 80340000-9, 85312500-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Ilość lat doświadczenia osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 
6
Nazwa: 
ZAJĘCIA WARSZTATY KOMPUTEROWE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie zajęć w formie warsztatów min. 1,5h w tygodniu. - Zamawiający dysponuje salą komputerową dostosowaną do realizacji zajęć. - Prowadzenie zajęć w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników/uczestniczek – osób w wieku 60+, niesamodzielnych bądź niepełnosprawnych. - Zakres merytoryczny zajęć powinien zawierać m.in.: naukę pisania i edytowania tekstów, wyszukiwania informacji w internecie, korzystania z poczty elektronicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80570000-0, 80340000-9, 85312500-4, 80533100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Ilość lat doświadczenia osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 
7
Nazwa: 
ZAJĘCIA WARSZTATY z RĘKODZIEŁA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- Prowadzenie zajęć w formie warsztatowej min. 1h w tygodniu - Prowadzenie zajęć w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników/uczestniczek – osób w wieku 60+, niesamodzielnych bądź niepełnosprawnych. - Zakres merytoryczny zajęć powinien zawierać m.in.: stosowanie technik twórczości plastycznej (rysunek, malarstwo, rzeźba, i inne środki wyrazu) w pracy indywidualnej, grupowej i rodzinnej w edukacji, rehabilitacji fizycznej i psychicznej, resocjalizacji oraz zagrożeniu wykluczeniem społecznym; projektowanie, przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu plastyki: rysowania i malowania, rzeźbienia, tworzenia przedmiotów użytkowych (takich jak: witraże, fotografie, plakaty, collage) oraz zdobnictwa i dekoratorstwa (ikebany, kompozycje w wazonach, ramki, koszyki)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80340000-9, 80570000-0, 80400000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Ilość lat doświadczenia osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 
8
Nazwa: 
ZAJĘCIA WARSZTATY z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie zajęć w formie warsztatowej min. 2h w tygodniu - Prowadzenie zajęć w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników/uczestniczek – osób w wieku 60+, niesamodzielnych bądź niepełnosprawnych. - Zakres merytoryczny zajęć powinien zawierać m.in.: podstawowe wyrażenia niezbędne do komunikowania się w języku angielskim, ćwiczenia poprzez scenki z życia codziennego, podstawowe, słownictwo w języku angielskim związane z aspektami życia codziennego np. podróżowanie, zakupy, przedstawianie się, sport, wizyty u lekarza, podstawy gramatyczne, listening.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80400000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Ilość lat doświadczenia osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 
9
Nazwa: 
ZAJĘCIA WARSZTATY KOMPUTEROWE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie zajęć w formie warsztatów min. 1h w tygodniu - Zamawiający dysponuje salą komputerową dostosowaną do realizacji zajęć. - Prowadzenie zajęć w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników/uczestniczek – osób w wieku 60+, niesamodzielnych bądź niepełnosprawnych. - Zakres merytoryczny zajęć powinien zawierać m.in.: naukę pisania i edytowania tekstów, wyszukiwania informacji w internecie, korzystania z poczty elektronicznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80400000-8, 80533100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Ilość lat doświadczenia osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 
10
Nazwa: 
ZAJĘCIA WARSZTATY z FOTOGRAFII
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie zajęć w formie warsztatów min. 1h w tygodniu - Prowadzenie zajęć w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników/uczestniczek – osób w wieku 60+, niesamodzielnych bądź niepełnosprawnych. - Zakres merytoryczny zajęć powinien zawierać m.in.: podstawowe aspekty fotografii cyfrowej, jak robić zdjęcia – techniki wykonywania zdjęć, poznanie funkcji aparatu fotograficznego, nabycie praktycznej wiedzy jak fotografować naturę oraz ludzi. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 79960000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Ilość lat doświadczenia osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 
11
Nazwa: 
ZAJĘCIA ZUMBA GOLD 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie zajęć w formie treningów zumby min. 1h w tygodniu - Prowadzenie zajęć w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników/uczestniczek – osób w wieku 60+, niesamodzielnych bądź niepełnosprawnych. - Zakres merytoryczny zajęć powinien zawierać m.in.: lekki trening dostosowany do możliwości uczestników/ uczestniczek w oparciu o taniec, kończący się rozciąganiem i relaksacją. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4, 80400000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Ilość lat doświadczenia osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie zajęć terapeutycznych i edukacyjnych w Centrum Usług Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Będzinie"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Paweł Zuwalski
Data publikacji:07.05.2019 15:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Sosnowska
Data na dokumencie:07.05.2019
Informację aktualizował:Paweł Zuwalski
Data aktualizacji:07.05.2019 15:26