Psary, dnia 17.05.2019 r.

Wójt Gminy Psary

woj. Śląskie

RPPIX.6220.2.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PSARY

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2081)

 

zawiadamiam,

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowych z funkcją kompletowania i konfekcjonowania towaru w miejscowości Psary na działkach o nr 2557/1, 2557/2, 2557/3, 2557/4, 2557/5, 2557/6, 2557/7 oraz 2347/6 obręb nr 0008 Psary.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 kodeks postępowania administracyjnego wskazujący, że zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania a także przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Psary www.bip.psary.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bedzin.bip.info.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Będzin przy ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony prowadzonego postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów a także zgłoszenia wniosków i żądań.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary, w pok. Nr 213, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00 – w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

PUBLICZNE OGŁOSZENIE NASTĘPUJE W DNIU: 20.05.2019 R.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowych z funkcją kompletowania i konfekcjonowania towaru w miejscowości Psary
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:20.05.2019 09:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marta Szyniec
Data na dokumencie:17.05.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:04.06.2019 00:02