PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Będzin, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 32 karta mapy 48 obręb Będzin o pow. 5450 m², położonej w Będzinie w rejonie ul. Lipowej i ul. Jesionowej

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00008362/4, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Będzin.


 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

  • zieleń urządzona – symbol planu C.22.ZP ( w przeważającej części),

  • drogi publiczne klasy lokalnej – symbol planu 4.KDL i drogi publiczne klasy

dojazdowej – symbol planu 13.KDD (w niewielkiej części wynoszącej 296 m²)

 

Cena wywoławcza wynosi - 232.500,00 zł

Do części ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

 

Opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23% podlega sprzedaż części nieruchomości o pow. 296 m², która przeznaczona jest pod drogi publiczne klasy lokalnej i dojazdowej.

Sprzedaż pozostałej części nieruchomości o pow. 5154 m² podlega zwolnieniu z podatku VAT.

 

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 20.000 PLN.


 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro.

 

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU WINNY :

 

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającymi m.in. szczegóły dotyczące warunków zagospodarowania nieruchomości i wymaganej zawartości oferty dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul.11 Listopada 20, pokój 107 I piętro, oraz na stronie www.bip.bedzin.info.pl

 

  • najpóźniej do dnia 18 czerwca 2019 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Będzinie - Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087.

    Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu.

  • najpóźniej do dnia 18 czerwca 2019 roku do godz. 15.00 złożyć ofertę przetargową. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej „I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie w rejonie ul. Lipowej i Jesionowej” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 w sekretariacie Prezydenta Miasta.

 

Uwaga ! Oferty , których zawartość nie będzie zgodna z wymogami

organizatora przetargu, a także te które złożone zostaną po

terminie nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu.

 

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 92 35

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Będzin, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 32 karta mapy 48 obręb Będzin o pow. 5450 m², położonej w Będzinie w rejonie ul. Lipowej i ul. Jesionowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:21.05.2019 15:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.05.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:25.06.2019 00:00