Będzin, dnia 30.05.2019 r.

BZK.271.9.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA

O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa pn.: „ Inwestycje remontowo – modernizacyjne oraz zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Łagisza”.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP wg wykazu - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dostawę i wniesienie wszystkich zamawianych produktów do jednostki OSP Łagisza. Wszystkie produkty winny spełniać wymogi Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, obowiązujących w danym zakresie, być jednorodne, być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych
i nieregenerowane, posiadać umożliwiający identyfikację symbol oznaczający konkretny produkt.

Atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne i inne niezbędne dokumenty Wykonawca przekaże jednostce OSP wraz z dostawą.

Wykonawcy posiadają prawo przedstawienia w ofercie produktu równoważnego.

Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu Zamówienia.

Pełna treść dostępna w załączniku.

 

ZAMIESZCZONO DNIA 6.06.2019 r

  • Do Wykonawców 1 (treść w załączniku)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa pn.: „ Inwestycje remontowo – modernizacyjne oraz zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Łagisza”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:03.06.2019 09:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:30.05.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:11.06.2019 00:00