Będzin, dnia 31 maja 2019 roku


 


 

Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków

Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy

w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza się wynik konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

W wymaganym terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag i opinii do powyższego projektu uchwały, natomiast Będzińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:03.06.2019 16:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:31.05.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:18.06.2019 00:04