Będzin, dnia 6 czerwca 2019 roku

BRM.0002.XII.2019

 

Szanowna Pani/Pan

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję na dzień 13 czerwca 2019 roku (czwartek) na godzinę 10.00 XII sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Informacja Prezydenta Miasta Będzina o obchodach Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku.

  4. Rozpatrzenie raportu o stanie miasta Będzina za 2018 rok:

1) przedstawienie raportu przez Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego,

2) debata nad raportem,

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Będzina.

  1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina z wykonania budżetu miasta Będzina za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym miasta Będzina za 2018 rok i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2018 rok:

1) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Będzina wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz sprawozdania finansowego miasta Będzina przez Skarbnika Miasta Annę Pawęzowską,

2) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Będzina i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej przez Przewodniczącego Komisji Szczepana Grymę,

3) dyskusja,

4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Będzina za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Będzina za 2018 rok,

5) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2018 rok.

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały Nr VI/23/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2019 roku,

2) planu pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2019 roku,

3) planów pracy Komisji Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2019 roku,

4) powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2020-2023,

5) wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej Będzina do Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji 2019 – 2022,

6) uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina”,

7) zmian budżetu miasta Będzina na 2019 rok,

8) zmiany uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019-2028.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.

  2. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 506) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:07.06.2019 08:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.06.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:07.06.2019 08:12