Będzin, 11 czerwca 2019 r.

WPKSiKS.523.2.2019

 

O G Ł O S Z E N I E
o naborze do Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

 

Prezydent Miasta Będzina, działając na podstawie uchwały Nr XX/155/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Zgodnie z §3 wyżej wskazanej uchwały Będzińska Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z trzech przedstawicieli Prezydenta, dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Będzina oraz pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Będzina.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokonują zgłoszenia kandydata poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do wyżej wskazanej uchwały (do pobrania na stronie internetowej miasta www.bedzin.pl w zakładce NGO/Ogłoszenia). Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata. Zgłoszenie podpisują osoby uprawnione do reprezentacji danej organizacji. Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20, dostarczyć osobiście do Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej lub przesłać drogą elektroniczną na adres ngo@um.bedzin.pl.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 14 dni od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia,
tj. dnia 25 czerwca 2019 r.

Za datę dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Będzinie. Karty zgłoszeniowe dostarczone po terminie, niepodpisane przez uprawnione osoby, niekompletnie lub błędnie wypełnione pozostaną bez rozpatrzenia.

Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej miasta www.bedzin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Będzinie.

 

Będzińska Rada Działalności Pożytku Publicznego I kadencji powołana została do dnia 2 sierpnia 2019 r.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o naborze do Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:11.06.2019 13:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:11.06.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:26.06.2019 00:01