Będzin, dnia 25.06.2019 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

 

WOŚ-RZM.6220.9.2019

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. - cyt. dalej jako k.p.a.)w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam strony

o wszczęciu postępowania na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4721 S – ul. Zagórska w Będzinie". Inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych: 32, 2/1, 3/1, 54, 2/5, 8/10, 9/10, 7/2, 7/1, 10/11, 10/9, 10/30, 10/31, 41/11, 10/8, 41/12, 41/13, 42/6 obręb Będzin, miasto Będzin, powiat Będzin, województwo śląskie.

Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71) przedsięwzięcie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm.) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie zostanie wydana po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Katowicach.

Wobec powyższego zgodnie z art. 36 k.p.a. postępowanie zostanie zakończone po przeprowadzeniu niezbędnych ww. czynności w terminie do 31 sierpnia 2019 r.

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska Referacie Zieleni Miejskiej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, pok. 123 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Data publicznego ogłoszenia:

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4721 S – ul. Zagórska w Będzinie"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:25.06.2019 14:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Grażyna Pawełek
Data na dokumencie:25.06.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:25.06.2019 14:15