Będzin, dnia 08.07.2019 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

 

WOŚ-RZM.6220.9.2019

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. - cyt. dalej jako k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związku z prowadzonym na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4721 S – ul. Zagórska w Będzinie"

 

zawiadamiam strony

 

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą ul. Węgroda 59, 42-582 Rogoźnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4721 S – ul. Zagórska w Będzinie".

Inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych: 32, 2/1, 3/1, 54, 2/5, 8/10, 9/10, 7/2, 7/1, 10/11, 10/9, 10/30, 10/31, 41/11, 10/8, 41/12, 41/13, 42/6 obręb Będzin, miasto Będzin, powiat Będzin, województwo śląskie.

 

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu. Strony mogą przed wydaniem decyzji zapoznać się z dokumentami sprawy, wypowiedzieć co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Ochrony Środowiska – w Referacie Zieleni Miejskiej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, pok. 123 w godzinach pracy Urzędu w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą ul. Węgroda 59, 42-582 Rogoźnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:08.07.2019 15:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:08.07.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:06.09.2019 11:52