Będzin, dnia 16.07.2019 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

 

 

WOŚ-RZM.6220.2.2019

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 § 1 w związku z art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. - cyt. dalej jako k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam strony

 

o wezwaniu Panattoni Europe Sp. z o.o. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa do złożenia wyjaśnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Zespół produkcyjno-magazynowo-usługowy z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” Inwestycja będzie prowadzona na działkach: 1253/15, 1213/9, 1286/8, 1289/8, 1284/5, 1284/16, 1296/3, 1297/7, 1299/2, 1253/16, 1253/13, 1254/13, 1254/11, 1254/14, 1255/14, 1218/14, 1256/21, 1257/19, 1258/19, 1259/39, 1259/41, 1260/7, 1261/7, 1262/20, 1263/20, 1264/25, 1264/27, 1265/20, 1266/21, 1267/20, 1269/20, 1270/20, 1271/20, 1272/20, 1273/24, 1274/17, 1276/19, 5575, 1278/10, 1279/14, 1291/12, 1292/12, 1281/12, 1282/12, 1283/12, 1284/18, 1262/21, 1263/10, 1264/13, 1265/10 1266/13, 1267/10, 1269/10, 1270/10 1271/10, 1272/10, 1273/10, 1274/10 1276/10, 1277/13, 1278/12, 1279/12 1291/10, 1292/10, 1281/10, 1282/17 1283/17, 1284/24, 1294/10, 1295/10, 1296/10, 1296/15, 1297/19, 1297/15, 1298/25, 1298/26, 1299/13, 1299/8, 1300/8, 1300/2, 1300/13, 1301/10, 1304/7, 1305/10, 1306/12, 1312/7, 1313/5, 1314/8, 1320/17, 1320/14, 1325/7, 1328/6, 1330/9, 1333/6, 1334/6, 1335/2, 1344/4, 1344/3, 1345/5, 1345/8, 1349/2, 1352/2, 1356/2, 1358/2, 1360/2, 1362/4, 1364, 1366, 1368/2, obręb Strzemieszyce Wielkie, miasto Dąbrowa Górnicza.

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska Referacie Zieleni Miejskiej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, pok. 123 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Prezydent Miasta Będzina z dnia 16.07.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:16.07.2019 15:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.07.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:01.08.2019 00:01