wersja do wydruku Piotr Witelus 17.07.2019 12:19

Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20

WOr.2110.14.2019

 

 

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze

w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej

w Urzędzie Miejskim w Będzinie
przy ul. 11 Listopada 20

 

Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018, poz.1260 z późniejszymi zmianami) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1559),

- wykształcenie wyższe,

- staż pracy - minimum 5 lat,

- znajomość przepisów następujących ustaw: ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,

- umiejętność sporządzania pism urzędowych,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagania dodatkowe:

- prawo jazdy kat. B,

- obsługa zaplecza internetowego w systemie CMS Joomla,

- dyspozycyjność,

- samodzielność,

- kreatywność,

- umiejętność pracy w zespole,

- wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- redagowanie i uzupełnianie stron internetowych miasta,

- wykonywanie i archiwizacja materiału fotograficznego z ważniejszych imprez kulturalnych w mieście,

- dbanie o wizerunek miasta w mediach społecznościowych,

- zbieranie i archiwizacja informacji dotyczących miasta,

- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych wszechstronnie ukazujących dorobek miasta za pośrednictwem różnorodnych publikacji, w tym stron internetowych oraz serwisów społecznościowych,

- współpraca ze środowiskiem seniorów w celu tworzenia korzystnych warunków współdziałania i wymiany doświadczeń,

- współpraca z oddziałami tygodników i dzienników regionalnych,

- organizowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym (imprezy kulturalne, wystawy itp.),

- współpraca z partnerami zewnętrznymi, w tym samorządami, instytucjami kulturalnymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji,

- zbieranie i przygotowywanie informacji dla potrzeb promocyjnych i wydawniczych,

- prowadzenie czynności związanych z badaniem rynku w danym jego segmencie przed oszacowaniem wartości zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

- wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału.

Warunki pracy na stanowisku:

• praca administracyjno-biurowa,

• wyjścia w teren,

• budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

• praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie do 8 godzin na dobę,

• praca w systemie równoważnego czasu pracy.

 

Oferty powinny zawierać:

  • uwierzytelnione własnoręcznym podpisem: kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy - minimum 5 lat,

  • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

  • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

  • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

  • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

  • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

     

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem.

 

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.
 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej " w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 sierpnia 2019 roku do godz. 14.00.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

 

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

 

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Pan Kamil Kowal tel. 32-267-91-32.

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że dane osobowe zbierane przez Urząd Miejski w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych gminy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Urząd jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:17.07.2019
Data publikacji:17.07.2019 12:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż