Przedszkole Miejskie nr 5 im. Króla Maciusia Pierwszego w Będzinie 

 

 Siedziba

 42-500 Będzin
 ul. Zwycięstwa 21
 NIP 625-21-02-163
 Regon 271067801

 tel.   48 32 761 23 32; 761-23-33

 e-mail
strona internetowa


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP

 pm5@e-bedzin.pl

www.p5.bedzin.pl

/PM5Bedzin/SkrytkaESP

 Dyrektor

 Katarzyna Przybyła
 Wicedyrektor                                                         Ewelina Sokół              

 

CERTYFIKAT "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
 


Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-17.00

W placówce obowiązuje rozkład dnia odpowiednio dostosowany do każdej grupy wiekowej

Liczba oddziałów: 5

Liczba dzieci: 105

Grupy wiekowe:

 

3 – latki – 25 dzieci
4 - latki – 25 dzieci
5 - latki – 25 dzieci
6 - latki – 25 dzieci


oddział specjalny dla dzieci niepełnosprawnych- 5 dzieci.

Przedszkole funkcjonuje jako jednostka budżetowa, jest placówką publiczną, która:

 

 

• prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie programowego wychowania przedszkolnego,
• prowadzi nabór dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami.
Do priorytetowych zadań przedszkola należą:
• kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,
• budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnejoraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
• nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,
• integrowanie treści edukacyjnych,
• wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,
• prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,
• współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu zapewnienia potrzebującym dzieciom pomocy specjalistycznej,
• zapewnienie wszystkim dzieciom możliwości nauki języka angielskiego.


Praca wychowawczo-dydaktyczna we wszystkich grupach wiekowych uchwałą rady pedagogicznej oparta jest na programach:

 

 

• Program wychowania przedszkolnego "Entliczek pentliczek" - B. Bilewicz- Kuźna, T. Paraczewska
• Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków-  E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska
• Program wychowania i edukacji przedszkolnej " Wesołe przedszkole"- M. Walczak- Sarao, D. Kręcisz
• Program Wychowawczy "Jestem przedszkolakiem" - mgr Patrycja Niekrasz- Bagnicka, mgr A. Łabuś- Pilis
Praca wychowawczo-dydaktyczna w oddziale specjalnym uchwałą rady pedagogicznej oparta jest na programie:
• Program nauczania i wychowania dla klasy wstępnej "0" sześcioletniej szkoły specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo- Katarzyna Kubanek, Małgorzata Wieczorek

Mając na uwadze trudny proces aklimatyzacji dzieci nowo przyjętych organizuje się w miesiącu czerwcu każdego roku ,,Tydzień otwartych drzwi". W trakcie tego tygodnia dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w zajęciach dydaktycznych i zabawach dowolnych na terenie przedszkola i ogrodu, poznają placówkę, jej pracowników oraz zwyczaje w niej panujące.

 

Ponadto w naszym przedszkolu  istnieje oddział specjalny dla dzieci niepełnosprawnych,  w którym realizowane są zadania mające na celu wczesną, wielospecjalistyczną, kompleksową i skoordynowaną pomoc rozumianą jako równoczesne, uzupełniające się wzajemnie oddziaływania medyczno- rehabilitacyjno-terapeutyczne (wczesna interwencja) oraz rewalidacyjno-wychowawcze (wczesne wspomaganie rozwoju) objęte jednym programem, wspólnie opracowanym, realizowanym i objętym ewaluacją przez odpowiednio przygotowanych specjalistów niezbędnych dla danego dziecka. W celu realizacji programu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 3 do 6 roku życia przyjmowane są na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dzieci objęte są opieką psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, rehabilitacyjną i medyczną. Zajęcia prowadzone są w godzinach popołudniowych ,w których uczestniczą także rodzice.


Kompleksowość zadań programu wczesnego wspomagania rozwoju polega na:

 

• łączeniu diagnozy lekarskiej i psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniami koniecznych działań rehabilitacyjnych i logopedycznych;
• łączeniu diagnozy z opracowaniem i wdrożeniem indywidualnego programu rehabilitacyjno-terapeutycznego,
• łączeniu realizowania programu rehabilitacyjno-terapeutycznego z jego modyfikowaniem w związku z osiąganymi efektami lub ich brakiem przez interdyscyplinarny zespół specjalistów i finansowania tego programu z różnych źródeł.


W kalendarzu imprez środowiskowych każdego roku pojawiają się przedsięwzięcia skierowane do rodziców i ich dzieci oraz mieszkańców osiedla Syberka. W ramach współpracy z lokalną społecznością organizowane są:

• ,,Jesienne spotkania rodzinne" - warsztaty pt. ,,Organizowanie dziecku czasu wolnego w domu",
• ,,Wigilia dla Samotnych" - przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
•  kiermasze: bożonarodzeniowy i wielkanocny z możliwością zakupu okazjonalnych akcesoriów świątecznych,
• ,,Piknik rodzinny" w ogrodzie przedszkolnym z zagwarantowaną wyśmienitą zabawą, konkursami, popisami i licznymi atrakcjami,
• ,,Dzień Dziecka w przedszkolu".


Przedszkole posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych:

 

zajęcia płatne: język angielski, gimnastyka korekcyjna i zajęcia taneczne.
zajęcia bezpłatne: terapia logopedyczna.

 

Współpraca przedszkola z rodzicami przybiera różne formy od indywidualnych kontaktów po pomoc w organizowaniu przedstawień i uroczystości.

W ramach współpracy z instytucjami użyteczności publicznej, przedszkole utrzymuje stały kontakt z Biblioteką Miejską w Będzinie, z Ośrodkiem Kultury, Szkołą Podstawową nr 11,Szkołą Podstawową nr 10, Teatrem Dzieci Zagłębia oraz ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym.

 

Z uwagi na możliwości, jakie stwarza ogród przedszkolny, bogaty w różnorodną roślinność, wiodącym zagadnieniem opracowywanym wszechstronnie  i dogłębnie przez nauczycielki wszystkich grup wiekowych są treści ekologiczne: tworzenie i ochrona środowiska przyrodniczego.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedszkole Miejskie nr 5 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:30.06.2003 12:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jacek Trześniewski
Data aktualizacji:24.03.2021 14:54