WOŚ-RGO.271.2.2019                                                                                   Będzin, dnia 18.07.2019 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Dostawa 1 automatu do zbierania surowców wtórnych (butelek PET i puszek aluminiowych) z funkcją zgniatania.

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 automatu do zbierania surowców wtórnych z opakowań po napojach tj. butelek PET oraz puszek z aluminium. Automat powinien być wyposażony w:

 

 • Dwa oddzielne pojemniki do zbierania frakcji metali oraz butelek PET.

 • Pojemnik na odpady o objętości min.200 szt. butelek PET o pojemności 1,5l.

 • System rozdzielania odpadów z podziałem na frakcje metali i tworzyw sztucznych.

 • Otwór wlotowy na butelki PET od 0,22 ml do 2l.

 • Otwór na puszki z aluminium od 0,22 ml do 0,5l.

 • Elektroniczny system powiadamiający o przepełnieniu zbiornika na zebrane odpady.

 • System pozwalający na wypłatę gotówki i/lub generowanie paragonów zniżkowych lub paragonów z informacją o przysługującej nagrodzie.

 • Monitor LCD minimum 21"z panelem dotykowym przeznaczony do wyświetlania informacji oraz możliwości obsługi podczas korzystania. Monitor powinien posiadać możliwość wyświetlania filmów edukacyjnych oraz treści reklamowych.

 • Moduł GSM do karty SIM dowolnego operatora telefonii komórkowej wraz z abonamentem na dwa lata lub obsługa sieci lan lub wifi.

 • System antywłamaniowy.

 • Mechanizm pozwalający na generowanie paragonu lub przekazanie datku na wybrany cel.

 • System pozwalający na zdalne zarządzanie treścią paragonu oraz wyświetlanych treści przez Zamawiającego.

 • Program pozwalający na zdalne sterowanie i konfigurowanie wyświetlanych i drukowanych treści.

 • Deklaracja zgodności z CE

 • Możliwość zdalnej konfiguracji urządzenia.

 • Wykonawca zapewni w siedzibie Zamawiającego szkolenie wskazanym pracownikom Zamawiającego w dniu dostawy urządzenia w zakresie obsługi, aspektów technicznych i konfiguracji oraz modyfikacji wyświetlanych i drukowanych treści.

 • Wykonawca udzieli min. 24 miesiące gwarancji na części elektryczne, elektroniczne oraz uszkodzenia mechaniczne nie wynikające z błędnego użytkowania.

 • Wykonawca udzieli wsparcia technicznego w godzinach pracy Zamawiającego przez okres 24 miesięcy.

 • Wykonawca zapewnia aktualizację oprogramowania min. przez 24 miesiące od daty odbioru urządzenia potwierdzonego protokołem odbioru.

 • Wykonawca zapewni minimum cztery konserwacje urządzenia w trakcie jego użytkowania w czasie objętym gwarancją.

 • Wykonawca dostarczy pełną dokumentację związaną z użytkowaniem i instalacją urządzenia nie później niż w dniu montażu w języku polskim.

 

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

2.Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

3.Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4.Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

 

V. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1.Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum,

 

VI. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Najniższa cena.


SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę.

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców
do złożenia ofert dodatkowych.

VII.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę (skan dokumentów) należy przesłać e-mailem na adres: odpady@um.bedzin.pl

lub należy złożyć na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w Kancelarii Ogólnej lub drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu) na adres:

Urząd Miejski w Będzinie, Referat Gospodarki Odpadami 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20. Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania.

Termin składania ofert upływa dnia 02.08.2019 r. godz. 12:00.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.


Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.


Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.

 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

 

Joanna Koziak

Wydział Ochrony Środowiska Referat Gospodarki Odpadami

tel. kontaktowy: 32 267 91 20

mail: odpady@um.bedzin.pl

Karolina Adamczyk

Wydział Ochrony Środowiska Referat Gospodarki Odpadami

tel. kontaktowy: 32 267 92 06

mail: odpady@um.bedzin.pl

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Dostawa 1 automatu do zbierania surowców wtórnych (butelek PET i puszek aluminiowych) z funkcją zgniatania
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:22.07.2019 14:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:22.07.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:03.08.2019 00:00