WOr.2110.13.2019

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko inspektora

w Referacie Strategii i Inżynierii Miejskiej

w Wydziale Rozwoju Miasta

w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe: preferowane budownictwo drogowe, transport,

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Word, Excel, Open Office),

 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo o ruchu drogowym, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawy
  o kierujących pojazdami,

 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

 • umiejętność analizy przepisów prawnych,

 • umiejętność analizy dokumentacji technicznej i kosztorysowej,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1282) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1559).

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, kreatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność podejmowania decyzji w ramach pełnionych obowiązków służbowych,

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,

 • wysoka kultura osobista,

 • posiadanie prawa jazdy kat. B,

 • kreatywność w realizacji powierzonych zadań,

 • duża odporność na stres, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, samodzielność,

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

 • obsługa programu Autocad, Bricscad, ZWCAD.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • kontrola, opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego,

 • opiniowanie drogowych rozwiązań technicznych,

 • prowadzenie spraw związanych z infrastrukturą przystankową (perony, wiaty, kontrola

  rozkładów jazdy),

 • przygotowywanie projektów uchwał kierowanych pod obrady rady miejskiej,

 • prowadzenie spraw związanych z transportem drogowym osób i towarów,

 • współudział na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

 • udział w odbiorach dokumentacji projektowo-kosztorysowej i odbiorach technicznych zadań, związanych z ustalonym zakresem czynności,

 • koordynowanie i nadzorowanie postępu prac projektowych, zleconych do opracowania,

 • praca w systemie SEKAP,

 • współudział w projektowaniu planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie
  o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • opracowywanie projektów planów finansowych remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich.

 • prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich,

 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu drogowego,

 • prowadzenie postępowań związanych z gospodarką gruntami w pasie drogowym dróg gminnych,

 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać
  lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

 • wprowadzanie ograniczeń lub zamykania dróg i drogowych obiektów inżynierskich
  dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

 • uzgadnianie tras przewozów ponadnormatywnych oraz korzystania z dróg w sposób szczególny,

 • współudział w organizowaniu i nadzór nad zbiorową komunikacją autobusową
  i tramwajową oraz opiniowanie rozwiązań komunikacji zbiorowej,

 • rozpatrywanie skarg, wniosków i pism kierowanych do Wydziału związanych z ustalonym zakresem czynności.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca administracyjno-biurowa,

 • wyjścia w teren,

 • budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

 • praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie do 8 godzin na dobę,

 • praca w systemie równoważnego czasu pracy.

Oferty powinny zawierać:

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego: preferowane budownictwo drogowe, transport,

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu
  pod treścią ogłoszenia),

 • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego
  do kandydata,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych
  w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za zgodność z oryginałem. Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie
na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko inspektora w Referacie Strategii i Inżynierii Miejskiej"w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 12 sierpnia 2019 roku do godz. 17:00.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

 

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

 

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Pan Mirosław Leśniewski tel. 32-267-91-64.

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że dane osobowe zbierane przez Urząd Miejski w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych gminy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Urząd jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Wiceprezydent Miasta

/-/ Aneta Witkowska – Złocka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko inspektora w Referacie Strategii i Inżynierii Miejskiej w Wydziale Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:01.08.2019 10:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:01.08.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:13.08.2019 00:08