Porządek

BRM 0052/IV/07                                                                      Będzin, dnia 22 stycznia 2007 r.                                                                            

                                                                                          Szanowny Pan Radny
                                                                                          Szanowna Pani Radna

 

                  Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 29 stycznia (poniedziałek) na godzinę 9.00 IV sesję Rady Miejskiej w Będzinie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Radosława Barana z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z podsumowania roku 2006 -  Roku Jana Pawła II
  1/ przedstawienie sprawozdania przez Prezydenta Miasta Radosława Barana
  2/ dyskusja
 8. Program współpracy międzynarodowej Będzina na 2007 rok
  1/ przedstawienie projektu programu przez Prezydenta Miasta Radosława Barana
  2/ dyskusja
  3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi ( Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) w 2007 roku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1.zmiany Statutu Miasta Będzina,
  2.zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2007 rok nieruchomości lub ich części zajętych na cele statutowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  3.poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa przez Starostwo Powiatowe w Będzinie,
  4.poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa przez Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr
  przy Izbie Skarbowej w Katowicach, z siedzibą 42-500 Będzin ul. I Armii Wojska Polskiego 1,
  5.rozpatrzenia wezwania Pana Leszka Guzek do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym,
  6.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy Alei Kołłątaja,
  7.zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach,
  8.zmiany w Załączniku nr 7 i nr 8 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta na 2007 rok,
  9.zmian budżetu miasta na 2007 rok,
  10.zmiany uchwały nr LII/567/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 w sprawie zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącej wkład własny w finansowaniu projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie" realizowanego z udziałem środków unijnych,
  11.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizację zadań bieżących celem zabezpieczenia opieki medycznej w przedszkolach miejskich w Będzinie
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad sesji.


Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

 

                                                                                        Waldemar Szydło

                                                                              Przewdniczący Rady Miejskiej
                                                                                             w Będzinie

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:IV sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:23.01.2007 09:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:13.03.2007 08:47