PREZYDENT MIASTA BĘDZINA WOJ. ŚLĄSKIE

OGŁASZA

 

I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki oznaczonej nr geod. 4/459 karta mapy 15 obręb Będzin o powierzchni 3735 m² wraz ze sprzedażą posadowionego na niej obiektu użytkowego – przychodni zdrowia przy ul. Siemońskiej 11 oraz sprzedażą udziału w działkach drogowych oznaczonych nr 4/456 o pow. 155 m² i 4/457 o pow. 74 m² karta mapy 15 obręb Będzin.

 

Opis obiektu użytkowego – przychodni zdrowia :

Budynek murowany z cegły, wzniesiony w 1970 r., wyposażony w instalacje: wod – kan, elektryczną, co z wymiennikowni na terenie basenu krytego. Budynek posiada część wschodnią dwukondygnacyjną i część zachodnią jednokondygnacyjną. Obie części są podpiwniczone. Podpiwniczenie jest w niewielkiej części użytkowane (2 garaże).

Powierzchnia użytkowa netto (bez piwnic) 1616,97m².

Kubatura 9381 m³.

Obiekt jest przedmiotem umowy najmu.

 

Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste:

KA1B/00016317/3 – dla działki zabudowanej obiektem przychodni

KA1B/00030973/3 – dla działek drogowych

 

Cel oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste na 99 lat:

Celem podstawowym oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat jest prowadzenie w obiekcie usług z zakresu opieki zdrowotnej. Dopuszcza się możliwość prowadzenia w części pomieszczeń obiektu innych usług komercyjnych, których charakter nie będzie kolidował z celem podstawowym.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości należy rozumieć jako termin rozpoczęcia działalności w zakresie opieki zdrowotnej, który ma nastąpić nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy notarialnej nabycia nieruchomości.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.750.000,00 zł w tym:

 

1.300.000,00 zł (zw. z VAT) - cena budynku przeznaczonego do sprzedaży,

436.300,00 zł - cena gruntu, tj. działki nr 4/459 k. m. 15 obręb Będzin o pow. 3735 m² przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste,

13.700,00 zł (zw. z VAT) – cena udziału w działkach drogowych nr 4/456 o pow. 155 m² i 4/457 o pow. 74 m² przeznaczonych do sprzedaży.

 

Przed zawarciem umowy notarialnej ustanowienia prawa użytkowania gruntu wraz ze sprzedażą obiektu użytkowego - przychodni zdrowia oraz sprzedażą udziału w działkach drogowych nabywca zobowiązany jest do dokonania jednorazowo wpłaty:

- ceny budynku osiągniętej w przetargu,

- ceny udziału w działkach drogowych osiągniętej w przetargu,

- I opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu wyliczonej od ceny działki nr 4/459 osiągniętej w przetargu.

  • Wysokość stawki procentowej I opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny gruntu, tj. działki nr 4/459 osiągniętej w przetargu. Do I opłaty doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23% .

  • Wysokość stawki procentowej opłat rocznych z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu wynosi 3% ceny ceny gruntu, tj. działki nr 4/459 osiągniętej w przetargu.

    Do opłat rocznych doliczany będzie podatek VAT w stawce 23% .

 

  • Nabywca nieruchomości ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości przestały obowiązywać .

Do czasu sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego lub podjęcia uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia planu, wszelkie prace inwestycyjne polegające na przebudowie obiektu lub wykonaniu innych robót budowlanych będą wymagały ustalenia warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji w drodze decyzji Prezydenta Miasta Będzina.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 09 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ulica 11 Listopada 20, sala 101 ( I piętro).

 

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU POWINNY:

 

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającym m. in. szczegóły dotyczące wymaganej zawartości oferty dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie.

  • zapoznać się ze stanem technicznym obiektu – termin oględzin nieruchomości należy ustalić z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami tel. 32 267 92 35.

  • najpóźniej do dnia 04 października 2019 roku wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości 170.000 PLN na konto Urzędu Miejskiego w Będzinie - Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Za termin wpłaty wadium uważa się jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w Będzinie.

 

  • najpóźniej do dnia 04 października 2019 roku do godz. 13.00 złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, w sekretariacie Prezydenta Miasta ( I piętro) ofertę przetargową sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej “Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej obiektem przychodni, położonej w Będzinie przy ul. Siemońskiej 11 ”.

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy zbycia nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 92 35 .

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA WOJ. ŚLĄSKIE OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat działki oznaczonej nr geod. 4/459 karta mapy 15 obręb Będzin o powierzchni 3735 m² wraz ze sprzedażą posadowionego na niej obiektu użytkowego – przychodni zdrowia przy ul. Siemońskiej 11 oraz sprzedażą udziału w działkach drogowych oznaczonych nr 4/456 o pow. 155 m² i 4/457 o pow. 74 m² karta mapy 15 obręb Będzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:08.08.2019 14:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:08.08.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:11.10.2019 00:03