PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 97/18 karta mapy 52 obręb Będzin o pow. 636 m², położonej w Będzinie przy ul. Niemcewicza

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00024058/8

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

Zieleń urządzona, parkingi powierzchniowe.

Uzupełniający sposób zagospodarowania to m. in.

 • usługi nieuciążliwe, w tym myjnie samochodowe,

 • obiekty małej architektury.

   

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 51.000,00 zł netto

 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

 

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wynosi 5.000,00 zł


 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 12 września 2019 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro.

 

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU WINNY :

 

 • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającymi m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu i wymaganej zawartości oferty dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul.11 Listopada 20, pokój 107 I piętro, oraz na stronie www.bip.bedzin.pl

 

 • najpóźniej do dnia 09 września 2019 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie - Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087.

  Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu.

 • najpóźniej do dnia 09 września 2019 roku do godz. 15.00 złożyć ofertę przetargową.

  Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej „ I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Niemcewicza” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 w sekretariacie Prezydenta Miasta.

 

Uwaga ! Oferty , których zawartość nie będzie zgodna z wymogami

organizatora przetargu, a także te które złożone zostaną po

terminie nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu.

 

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 92 35

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 97/18 karta mapy 52 obręb Będzin o pow. 636 m², położonej w Będzinie przy ul. Niemcewicza
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:09.08.2019 08:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:09.08.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:14.09.2019 00:00