PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Skośnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 5518/1 karta mapy 18 obręb Grodziec o pow. 753 m².

 

Przetarg ograniczony jest do właścicieli działek sąsiednich oznaczonych numerami: 5519/2 i 5520/2, 5519/1 i 5520/1 oraz 5518/2 i 6766/2 karta mapy 18 obręb Grodziec.

 

Uzasadnienie wyboru formy przetargu.

 

Działka stanowiąca przedmiot przetargu stanowi wąski pas gruntu, przez który przebiegają sieci infrastruktury technicznej w postaci podziemnej sieci ciepłowniczej oraz energetycznej. Samodzielne zagospodarowanie przedmiotowej działki nie jest możliwe i może ona jedynie służyć poprawie warunków zagospodarowania jednej z nieruchomości sąsiadujących.

 

 

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości przestały obowiązywać z dniem 01.01.2004r. na podstawie art. 67 ustawy z dnia 07.07.1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( DZ.U. Nr 15 z 1999r. poz.139). i dla tego terenu nie ma nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Dla terenu obejmującego m. in. działkę 5518/1 Prezydent Miasta Będzina wydał decyzję o warunkach zabudowy Nr 10/2016 z dnia 22.03.2016 r. znak sprawy WRM.RSiR.6730.2.2016.

 

Cena wywoławcza działki wynosi 61.000,00 zł netto.

 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

 

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest przez jej nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 

Dla w/w nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00020811/7, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Będzin.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, sala Nr 101.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

 

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107, I piętro oraz na stronie www.bip.bedzin

 

 

  • Najpóźniej do dnia 09 września 2019 roku do godz. 15.00 przedłożyć aktualny wypis z operatu ewidencyjnego, potwierdzający własność działki sąsiadującej z działką stanowiącą przedmiot przetargu. Wypis należy złożyć bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie I piętro pokój 107.

  • najpóźniej do dnia 09 września 2019 roku wpłacić wadium w kwocie 6.000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu.

Uwaga ! Osoby , które wpłacą wadium po terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

 

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez sprzedającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 - 92 - 35 .

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Skośnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 5518/1 karta mapy 18 obręb Grodziec o pow. 753 m².
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:09.08.2019 08:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:09.08.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:14.09.2019 00:00