Zarządzenie Nr 0050.248.2019

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 7.08.2019 roku

 

 

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), w związku z § 6 Uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

zarządzam:

 

§ 1

Poddać konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie.

 

§ 2

Termin konsultacji ustalić od dnia 12.08.2019 r. do dnia 26.08.2019 r.

 

§ 3

Formą konsultacji będzie zamieszczenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie na stronie internetowej miasta Będzina.

 

§ 4

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji ustalić Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina
WICEPREZYDENT MIASTA
/-/ Aneta Witkowska - Złocka

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.248.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 7.08.2019 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:12.08.2019 07:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:07.08.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:27.08.2019 00:00