Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn: „Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Będzina”

WPSiDG.8141.11.5.2019

 

Prezydent Miasta Będzina

 

na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 3 i 4 art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1492)

 

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn:

 

Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Będzina”

 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 10 000 zł

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Miasta Będzina.

 

Termin i warunki realizacji zadania:

  1. Termin realizacji zadania od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 9 września 2019 roku do 9 grudnia 2019 roku.

  2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  3. Prezydent Miasta Będzina dopuszcza możliwość wybrania więcej niż jednej oferty na realizację zadania.

  4. Wysokość przyznanych środków finansowych uzależniona będzie od ilości wybranych ofert do realizacji zadania i nie musi być równa kwocie środków przeznaczonych na to zadanie. Przyznanie kwoty niższej niż wnioskowana będzie zależna od złożenia dodatkowej oferty podmiotu ubiegającego się o środki finansowe. Komisja Konkursowa uzgodni z podmiotem ewentualne zmiany w zakresie harmonogramu, kosztorysu i opisu poszczególnych działań, planowanych do realizacji zadania.

  5. Środki finansowe przeznaczone mogą być wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone, w szczególności na: remonty obiektów, zakupy majątkowe i inwestycyjne, działalność gospodarczą, zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie środków finansowych, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym.

Pełna treść konkursu dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn: „Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Będzina”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:12.08.2019
Data publikacji:12.08.2019 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż