WPSiDG.8122.2.2019

 

 

KONKURS OTWARTY

Prezydent Miasta Będzina

 

 

na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1,art. 11 ust. 2, 3 art. 13 ust.1, 2, 3 i art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku i art. 25 ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr LVII/487/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Będzina na rok 2019 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.:

 

 

Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta.

 

Termin realizacji zadania:

 

Od 9 września do 31 grudnia 2019 roku.

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania wynosi 8 000 złotych.

 

W 2018 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób przeznaczono kwotę dotacji w wysokości 8 000 złotych.

 

I. Warunki realizacji zadania:

 

  1. Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób odbywa się przy uwzględnieniu zasady: pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

  2. W konkursie mogą wziąć udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  3. Wysokość przyznanej dotacji uzależniona będzie od ogólnych kosztów zadania oraz ilości wybranych ofert do realizacji zadania i nie musi być równa kwocie środków przeznaczonych na to zadanie. Przyznanie kwoty niższej niż wnioskowana będzie przedmiotem negocjacji z podmiotem ubiegającym się o dotację. Komisja Konkursowa uzgodni z podmiotem ewentualne zmiany w zakresie harmonogramu, kosztorysu i opisu poszczególnych działań, planowanych do realizacji zadania.

  4. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją dofinansowanego zadania i nie może być przeznaczona na: remonty obiektów, zakupy majątkowe i inwestycyjne, działalność gospodarczą, zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym.

  5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów, gdy nie nastąpi zwiększenie tych kosztów w więcej niż 20%.

  6. Prezydent Miasta Będzina dopuszcza możliwości wybrania więcej niż jednej oferty na realizację zadania.

Pełna treść konkursu dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:KONKURS OTWARTY Prezydent Miasta Będzina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Będzina na rok 2019 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:12.08.2019 13:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:12.08.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:06.09.2019 11:36