WOr.2110.15.2019

 

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Będzina

ogłasza konkurs

na dwa stanowiska urzędnicze

w Wydziale Organizacyjnym

(zadania z zakresu informatyki)

w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20

 

 

I. Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1559 z późn. zm);

 2. wykształcenie minimum średnie,

 3. staż pracy - minimum 1 rok,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. znajomość systemów operacyjnych MS Windows,

 7. znajomość sieci lokalnych LAN (budowa i konserwacja),

 8. znajomość sprzętu komputerowego,

 9. znajomość produktów z rodziny MS Office, OpenOffice,

 10. znajomość zagadnień sieciowych (budowa, konfiguracja, protokoły, bezpieczeństwo),

 11. znajomość zagadnień budowy i funkcjonowania sprzętu komputerowego,

 12. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych,

 13. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

 14. znajomość języka angielskiego.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. kreatywność, sumienność, rzetelność,

 2. umiejętność pracy w zespole,

 3. odpowiedzialność,

 4. systematyczność,

 5. dobra komunikacja interpersonalna,

 6. wysoka kultura osobista,

 7. umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków,

 8. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 9. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

 10. gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności,

 11. dodatkowe kwalifikacje, w tym studia podyplomowe, poparte odpowiednimi zaświadczeniami lub dyplomami.

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. utrzymanie i serwis istniejącej infrastruktury sieciowej,

 2. instalacja oraz konfiguracja oprogramowania,

 3. proste naprawy sprzętu komputerowego,

 4. pomoc pracownikom w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem oraz sprzętem,

 5. dokonywanie zakupów materiałów eksploatacyjnych oraz ich rozdział na poszczególne komórki organizacyjne urzędu,

 6. pomoc w organizowaniu przetargów informatycznych dotyczących zagadnień IT, negocjowanie warunków realizacji usług dla potrzeb urzędu,

 7. pomoc przy organizacji szkoleń w zakresie obsługi oprogramowania na poszczególnych stanowiskach,

 8. właściwe rozmieszczanie sprzętu komputerowego zgodnie z potrzebami organizacji pracy w urzędzie,

 9. organizowanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego,

 10. usuwanie drobnych usterek i zlecanie napraw wyspecjalizowanym firmom,

 11. zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupu nowego sprzętu komputerowego,

 12. zlecanie wykonawcom napraw niemożliwych do wykonania we własnym zakresie,

 13. pomoc pracownikom urzędu w codziennej pracy z wykorzystaniem komputera.

 

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. praca administracyjno-biurowa,

 2. sporadyczne wyjścia w teren,

 3. budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

 4. praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie do 8 godzin na dobę,

 5. praca w systemie równoważnego czasu pracy.

 

V. Oferty powinny zawierać:

 

 1. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 2. uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia minimum średniego,

 3. uwierzytelnione własnoręcznym podpisem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie minimum rocznego stażu pracy, tj. w szczególności kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata oraz zaświadczenia o obecnym zatrudnieniu,

 4. oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 7. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 - wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 8. uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

 9. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):

  a) certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

  b) dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,

  c) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;

 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Kserokopie wszystkich dokumentów składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za zgodność z oryginałem. Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na dwa stanowiska w Wydziale Organizacyjnym (zadania z zakresu informatyki) w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2019 roku, do godz. 15.30.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

 

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

 

Dodatkowych informacji w zakresie konkursu udziela Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Pani Beata Świgoń tel. (32) 267-92-25.

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że dane osobowe zbierane przez Urząd Miejski w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych gminy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Urząd jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na dwa stanowiska urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym (zadania z zakresu informatyki) w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:19.08.2019 16:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:19.08.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:29.08.2019 00:00