Jaworzno, 19 sierpnia 2019 r.

OŚ-ŚR.6220.15.2019
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081/

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
informuje

że decyzją z 19 sierpnia 2019 r., znak: OŚ-ŚR.6220.15.2019, odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: Przyłączenie bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe Tauron Wytwarzanie SA Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie do sieci przesyłowej 220 kV.
Postanowieniem z 12 kwietnia 2019 r., znak: SKO.OSW/41.9/171/2019/5736/BL, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach wyłączyło Prezydenta Miasta Będzina od prowadzenia postępowania w powyższej sprawie i wyznaczyło do jej załatwienia Prezydenta Miasta Jaworzna.

Informację o ww. decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Jaworzna: www.bip.jaworzno.pl (zakładki: Komunikaty i obwieszczenia oraz Informacje o środowisku i jego ochronie).

W związku z powyższym informuje się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, a także dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Krakowska 9,w pok. 4 (II piętro), od poniedziałku do środy w godz. od 7:00 do 15:00, w czwartek w godz. od 7:00 do 16:00 i w piątek w godz. od 7:00 do 14:00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na okres 21 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jaworzna www.bip.jaworzno.pl oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń we wszystkich budynkach Urzędu Miasta Jaworzna, a także przesłane celem podania do publicznej wiadomości do Urzędu Miasta Będzin.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.Przyłączenie bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe Tauron Wytwarzanie SA Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie do sieci przesyłowej 220 kV
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:27.08.2019 11:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marzena Adamczyk
Data na dokumencie:19.08.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:25.09.2019 00:00