Zarządzenie Nr .0050.269.2019

Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. 2019 roku poz. 506) oraz w związku z § 6 uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam:
 

§ 1

Poddać konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

§ 2

Formą konsultacji będzie zamieszczenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych na stronie internetowej miasta Będzina.

§ 3

Termin konsultacji ustalam od dnia 29.08.2019 roku do dnia 12.09.2019 roku.

§ 4

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji ustalić Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr .0050.269.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:29.08.2019 12:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:29.08.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:13.09.2019 00:00