Będzin, dnia 4 września 2019 roku

 

WPSiDG.8122.2.2019

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

Na na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1, art. 11 ust. 2, 3 art. 13 ust.1, 2, 3 i art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku i art. 25 ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr LVII/487/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjam i pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Będzina na rok 2019 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”, wpłynęła jedna oferta - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach.

 

Oferta została oceniona przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 0050.197.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1 lipca 2019 roku uzyskując 33 punkty z 35 możliwych.

 

Realizatorem zadania „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta” będzie Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach, który na realizację zadania otrzyma dotację w wysokości 8 000 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:04.09.2019 14:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:04.09.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:12.09.2019 00:00