GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE

DO GŁOSOWANIA

 

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w Polsce, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (Zał. nr 1) składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r. Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (Zał. nr 2), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia (może to być jeden dokument).

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wyborcy ujęci w rejestrze wyborców miasta Będzina, wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składają w Urzędzie Miejskim w Będzinie - Wydziale Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności pok. 21 parter lub telefaksem na nr 32-267-91-25, 32-267-91-27 albo elektronicznie na adres wso@um.bedzin.pl.

Zaświadczenie wydawane jest bezzwłocznie.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.09.2019 12:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
11.09.2019
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.09.2019 12:11

Rejestr zmian dokumentu

11.09.2019 12:11 Edycja dokumentu (Michał Karoń)