UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania tj. 13 października 2019 r. kończą 75 lat, mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (Zał. nr 1) należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 4 października 2019 r.

Do wniosku załącza się:

  1. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli osoba udzielająca pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miała ukończonych 75 lat,

  2. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (Zał. nr 2), zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania

  3. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osoby mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców miasta Będzina.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mąż zaufania, obserwator społeczny i kandydaci w wyborach.

 

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 

Akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym wskazanym przez wyborcę miejscu na obszarze gminy. Akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony przed Prezydentem Miasta Będzina lub upoważnionym pracownikiem Urzędu Miejskiego w Będzinie.

 

Wyborca może cofnąć udzielone pełnomocnictwo składając stosowne oświadczenie Prezydentowi Miasta Będzina najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 11 października 2019 r. lub właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, jeżeli pełnomocnik nie zagłosował wcześniej.

 

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika.

 

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich.

 

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

 

UWAGA: Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

 

Stosowne formularze o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można również pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Będzinie – pokój 27 (parter).

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonów 32-267-91-25, 32-267-92-33.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:11.09.2019 12:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:11.09.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:11.09.2019 12:18