INFORMACJA O PRAWACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców miasta Będzina ma prawo do:

 

I. Uzyskiwania informacji o:

1. terminie wyborów oraz godzinach głosowania,

2. właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,

3. lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

4. warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania,

5. komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,

6. warunkach oraz formach głosowania.

 

Informacje powyższe przekazywane będą w godzinach pracy urzędu, w tym telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych przesyłanych na wniosek wyborcy niepełnosprawnego, w tym w formie elektronicznej. Upoważnionymi do przekazywania informacji są:

 • Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności – Aleksandra Hałan.

 • Główny specjalista – Elżbieta Formowicz.

 • Inspektor – Joanna Gola.

pod nr telefonów 32 267 91 25, 32 267 92 33.

 

UWAGA: Powyższe informacje będą przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez niego: nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania (podstawa prawna art. 37a § 3 Kodeksu wyborczego).

 

II. Udzielenia pełnomocnictwa do głosowania.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (Zał. nr 1) należy złożyć do Prezydenta Miasta Będzina w terminie do dnia 4 października 2019 r.

 

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz.511 z późn. zm.), w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami),

 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

 5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

 

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, mąż zaufania, obserwator społeczny i osoba kandydująca w wyborach.

 

Do wniosku załącza się:

1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,

2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (Zał. nr 2), zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,

3) kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców miasta Będzina.

 

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Formularz wniosku można również pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Będzinie – pokój 27 (parter).

 

Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa.

Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do dnia 11 października 2019 r., stosownego oświadczenia Prezydentowi Miasta Będzina lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa, może głosować osobiście w lokalu obwodowej komisji wyborczej pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie udzielonego pełnomocnictwa.

 

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika.

 

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich.

 

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

 

III. Głosowania w lokalu obwodowej komisji wyborczej przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

 

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu obwodowej komisji wyborczej przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

 

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu nakładkę na kartę należy zwrócić komisji obwodowej.

 

IV. Korzystania z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu obwodowej komisji wyborczej.

 

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę może pomagać w głosowaniu w lokalu obwodowej komisji wyborczej inna osoba, w tym także niepełnoletnia.

Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter, nie może polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny.

Na prośbę wyborcy niepełnosprawnego komisja jest obowiązana do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

 

PONADTO wyborca niepełnosprawny może skorzystać z uprawnień, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, tj:

1. Głosowanie korespondencyjne,

2. Głosowanie w wybranym obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Ad 1. Głosowanie korespondencyjne w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. :

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu – termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa dnia 28 września 2019 r.

 

Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach obsługującego komisarza wyborczego tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Siedziba Delegatury: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25, pok. 155

 • tel. 32 256 16 02 lub 32 255 58 56

 • telefaks 32 255 40 53

 • adres e-mail: katowice@kbw.gov.pl

 

Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej - w tym za pośrednictwem zwykłej poczty elektronicznej (e-mail).

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy.

Wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

Nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje pakiet wyborczy.

Pakiet wyborczy doręczany jest przez urzędnika wyborczego za pośrednictwem operatora pocztowego, wyłącznie do rąk własnych wyborcy po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

 

Ad 2. Głosowanie w wybranym przez siebie obwodzie, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Będzinie do dnia 11 października 2019 r.

Formularz wniosku o dopisanie do spisu wyborców (Zał. nr 3) można również pobrać Wydziale Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Będzinie – pokój 21 (parter).

Po złożeniu wniosku o dopisanie do spisu wyborców, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca jego stałego zamieszkania.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonów 32-267-91-25, 32-267-92-33.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
INFORMACJA O PRAWACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.09.2019 12:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
11.09.2019
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.09.2019 12:22

Rejestr zmian dokumentu

11.09.2019 12:22 Edycja dokumentu (Michał Karoń)