WOr.2110.17.2019

 

 

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Stanu Cywilnego

(zadania z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego)

w Urzędzie Miejskim w Będzinie
przy ul. 11 Listopada 20

 

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie minimum średnie,

 3. 2 letni staż pracy na stanowisku administracyjno- biurowym,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. znajomość ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,

 7. znajomość ustawy zmiana imienia i nazwiska,

 8. znajomość ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy,

 9. znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

 10. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

 11. znajomość MS Office,

 12. umiejętność prowadzenia księgowości budżetowej,

 13. znajomość rozliczania faktur.

Wymagania dodatkowe:

 1. kreatywność, sumienność, rzetelność,

 2. umiejętność pracy w zespole,

 3. odpowiedzialność,

 4. umiejętność radzenia sobie ze stresem,

 5. dobra komunikacja interpersonalna,

 6. wysoka kultura osobista,

 7. umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków,

 8. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 9. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

 10. gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów we wszystkich sprawach wynikających z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego.

 2. prowadzenie korespondencji,

 3. tworzenie zleceń migracji aktów z naniesionymi przypiskami, wzmiankami

 4. realizowanie zleceń migracji aktów, przypisków i wzmianek,

 5. prowadzenie rejestru podań,

 6. przekazywanie ksiąg do konserwacji,

 7. prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego,

 8. usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL,

 9. prowadzenie budżetu USC,

 10. inne prace zlecone przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Warunki pracy na stanowisku:

• praca administracyjno-biurowa,

• budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

• praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie do 8 godzin na dobę,

• praca w systemie równoważnego czasu pracy,

• praca przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin dziennie.

Oferty powinny zawierać:

 • uwierzytelnione własnoręcznym podpisem: kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia minimum średniego oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy - 2 letni staż pracy na stanowisku administracyjno- biurowym,

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem.

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Stanu Cywilnego" w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2019 roku do godz. 14.00.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Urszula Domańska tel. 32-267-92-04.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że dane osobowe zbierane przez Urząd Miejski w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych gminy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Urząd jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Stanu Cywilnego (zadania z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:11.09.2019 12:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:11.09.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:21.09.2019 00:05