OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W dniu 25.10.2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędą się pierwsze ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż następujących lokali mieszkalnych

Będzin, dnia 16.09.2019 r.

RGM.6840.1.2019


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

 

 

W dniu 25.10.2019 roku o godz. 9.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie

odbędą się pierwsze ustne nieograniczone przetargi

na sprzedaż następujących lokali mieszkalnych:

 

 

 1. Lokal mieszkalny nr 14 przy ulicy dr. T. Kosibowicza 4 w Będzinie o powierzchni użytkowej 35,52 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 12,66 m2,. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział 0,04069 w prawie własności nieruchomości wspólnej obejmującej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Budynek znajduje się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 29/5, na karcie mapy nr 35, obręb Będzin, o powierzchni 680,00 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KA1B/00020422/3. Lokal jest wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania. Znajduje się na 1 piętrze, II kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, III - kondygnacyjnym.

   

  Cena wywoławcza75 089,00 zł

  a) cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym

  i udziałem w powierzchniach wspólnych – 70 164,00 zł

  b) cena udziału w gruncie – 4 925,00 zł

  Wadium: 7 509,00 zł

  minimalne postąpienie 760,00 zł

   

 2. Lokal mieszkalny nr 15 przy ulicy W. Jastrzębowskiego 4 w Będzinie o powierzchni użytkowej 33,04 m2, składający się z 2 pokoi ( 1 pokój przechodni), kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,65 m2,. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział 0,03064 w prawie własności nieruchomości wspólnej obejmującej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Budynek znajduje się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 200/18, na karcie mapy nr 28, obręb Będzin, o powierzchni 1338,00 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KA1B/00007669/9. Lokal jest wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania. Znajduje się na 3 piętrze, IV kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, IV - kondygnacyjnym.

 

 1. Cena wywoławcza63 470,00 zł

  a) cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym

  i udziałem w powierzchniach wspólnych – 57 649,00 zł

  b) cena netto udziału w gruncie – 5 821,00 zł

  Wadium: 6 347,00 zł

  minimalne postąpienie 640,00 zł

 

 1. Lokal mieszkalny nr 43 przy ulicy Pokoju 31c w Będzinie o powierzchni użytkowej 64,10 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i w.c. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,59 m2. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział 0,02808 w prawie własności nieruchomości wspólnej obejmującej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Lokal jest wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania. Znajduje się na parterze, I kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, V - kondygnacyjnym. Budynek znajduje się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1560/10, na karcie mapy nr 4, obręb Łagisza, o powierzchni 1722,00 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KA1B/00019042/5.

   

  Cena wywoławcza127 046,00 zł

  a) cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym

  i udziałem w powierzchniach wspólnych – 123 479,00 zł

  b) cena netto udziału w gruncie – 3 567,00 zł

  Wadium: 12 705,00 zł

  minimalne postąpienie 1 270,00 zł

 

 1. Lokal mieszkalny nr 30 przy ulicy 1 Maja 2 w Będzinie o powierzchni użytkowej 87,40 m2, składający się z 4 pokoi ( 2 pokoje przechodnie), kuchni, przedpokoju, łazienki i w.c. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,69 m2. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział 0,01828 w prawie własności nieruchomości wspólnej obejmującej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Lokal jest wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania. Znajduje się na 3 piętrze, IV kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, V - kondygnacyjnym. Budynek znajduje się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 2/4, na karcie mapy nr 38, obręb Będzin, o powierzchni 1096,00 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KA1B/00006468/3.

   

  Cena wywoławcza 174 625,00 zł

  a) cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym

  i udziałem w powierzchniach wspólnych – 171 399,00 zł

  b) cena netto udziału w gruncie – 3 226,00 zł

  Wadium: 17 463,00 zł

  minimalne postąpienie 1 750,00 zł

   

Administratorem lokali jest Administracja Wspólnot Mieszkaniowych MZBM Sp. z o. o. ul. Zwycięstwa 10 w Będzinie (tel. 32 775 81 42, 660 708 932), która udostępnia przedmiotowe lokale w ramach oględzin.

Sprzedaż ww lokali mieszkalnych następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j – Dz.U.2018.2204 z późniejszymi zmianami).

Dla powyższych lokali nie zostały sporządzone świadectwa charakterystyki energetycznej, o których mowa w art. 5 ust. 3 i nast. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186 z późniejszymi zmianami).

 

Lokale nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie są przedmiotem innych zobowiązań. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym mogło przysługiwać pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.- Dz.U.2018.2204 z późn. zm.) upłynął bezskutecznie dnia 06.09.2019 r.

Uczestnik, który wygra przetarg, przed podpisaniem aktu notarialnego, będzie zobowiązany uiścić, wynikającą z wylicytowanej ceny nieruchomości: cenę za lokal oraz cenę udziału w gruncie osiągnięte w przetargu.

Opłaty notarialne i sądowe ponosi kupujący w dniu podpisania aktu notarialnego.

 

Warunki przystąpienia do przetargu:

 

 1. Wpłata wadium w terminie do dnia 21.10.2019 r.

  Wadium wnoszone jest w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Będzinie w ING Bank Śląski S.A. Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087.

   

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia lokalu oraz ceny udziału w gruncie, z uwzględnieniem proporcji ceny składnika budowlanego i ceny gruntu zachodzącymi w cenie wywoławczej.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku, gdy uczestnik, który wygra przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w ustalonym miejscu i terminie lub przystąpi, ale umowa nie zostanie zawarta z przyczyn leżących po stronie nabywcy.

 

 1. Złożenie w terminie do dnia 21.10.2019 roku, w Kancelarii Urzędu Miejskiego
  w Będzinie:

  a) Oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i regulaminem przetargu

  b) Dowodu wpłaty wadium

 

Regulamin przetargu i druk oświadczenia dostępne są w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Będzinie (pok. Nr 10).

Termin zapoznania się ze stanem technicznym lokalu należy uzgodnić osobiście lub telefonicznie z Administracją Wspólnot Mieszkaniowych MZBM. Sp. z o. o. ul. Zwycięstwa 10 (tel. 32 775 81 42, 660 708 932 ) w Będzinie w godzinach pracy tj.:

poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – czwartek od 800 do 1400, piątek od 800 do 12 00 .

Na przetarg należy zgłosić się z dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoba występująca w przetargu w imieniu uczestnika przetargu powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do dokonywania czynności przetargowych.

 

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego uczestniczą w przetargu razem. Jeśli jeden z małżonków nie może uczestniczyć w przetargu osobiście, może przed przetargiem udzielić współmałżonkowi pisemnej zgody na samodzielne dokonywanie przez niego czynności przetargowych.

Pełnomocnictwo oraz zgoda małżonka mogą zostać udzielone przed przetargiem na piśmie w obecności pracownika Referatu Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego
w Będzinie. Pełnomocnictwo oraz zgoda małżonka doręczona komisji przetargowej dopiero w dniu przetargu wymagają formy notarialnej.

Szczegółowych informacji związanych z przetargami udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Będzinie, od poniedziałku do piątku telefonicznie pod numerem (32) 267 91 36. Zastrzega się możliwość odwołania lub zmiany terminu przetargów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu bez podania przyczyny.

 

Ogłoszenie o przetargach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, a ponadto opublikowane na stronach internetowych urzędu.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

Aneta Witkowska-Złocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W dniu 25.10.2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędą się pierwsze ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż następujących lokali mieszkalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:16.09.2019
Data publikacji:20.09.2019 08:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż