IV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2007 r.

w sprawie:

 • zmiany Statutu Miasta Będzina
  Uchwała Nr IV/36/2007
 • zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2007  rok nieruchomości lub ich części zajętych na cele statutowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  Uchwała Nr IV/37/2007
 • poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa przez Starostwo Powiatowe w Będzinie
  Uchwała Nr IV/38/2007
 • poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa przez Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Katowicach, z siedzibą 42-500 Będzin, ul. Armii Wojska Polskiego
  Uchwała Nr IV/39/2007
 • rozpatrzenia wezwania Pana Leszka Guzek do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym
  Uchwała Nr IV/40/2007
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy Alei Kołłątaja
  Uchwała Nr IV/41/2007
 • zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
  Uchwała Nr IV/42/2007
 • zmiany w Załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2007 rok
  Uchwała Nr IV/43/2007
 • zmian budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr IV/44/2007
 • zmiany Uchwały nr LII/567/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącej wkład własny w finansowaniu projektu "Gospodarka wodno - ściekowa w Będzinie" realizowanego z udziałem środków unijnych
  Uchwała Nr IV/45/2007
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizację zadań bieżących celem zabezpieczenia opieki medycznej w przedszkolach miejskich w Będzinie
  Uchwała Nr IV/46/2007
 • udzielenia Gminie Wojkowice dotacji na zadania inwestycyjne pn. "Zakup i montaż dmuchaw w zbiorniku osadu nadmiernego w oczyszczalni ścieków"
  Uchwała Nr IV/47/2007

V Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2007 r.

w sprawie:

 • wyrażenia woli przynależności Miasta Będzina do przyszłej Aglomeracji Śląskiej
  Uchwała Nr V/48/2007
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały Nr XXIX/386/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 października 2000 r. w sprawie przyjęcia Strategii Mieszkaniowej Miasta Będzina do roku 2006 oraz przyjęcia strategicznych kierunków działań w zakresie mieszkalnictwa na lata 2007 - 2010
  Uchwała Nr V/49/2007
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XLIX/551/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok
  Uchwała Nr V/50/2007
 • ustanowienia Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów oraz określenia zasad jego przyznawania
  Uchwała Nr V/51/2007
 • zmiany uchwały Nr IX/69/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
  Uchwała Nr V/52/2007
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Ksawera, przy ul. Siemońskiej
  Uchwała Nr V/53/2007
 • zmian budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr V/54/2007
 • zmiany w Załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr III/19/2006 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2007 rok
  Uchwała Nr V/55/2007
 • zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji miejskiej pn. "Termomodernizacja Domu Turysty"
  Uchwała Nr V/56/2007
 • przeniesienia wydatków w budżecie miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr V/57/2007
 • aktualizacji zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Będzina na lata 2007 - 2010
  Uchwała Nr V/58/2007
 • ponownego rozpatrzenia skargi Mirosławy Kaszowskiej
  Uchwała Nr V/59/2007
 • odrzucenia skargi na Prezydenta Miasta Będzina, złożonej przez Janusza Pięta
  Uchwała Nr V/60/2007


 

VI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2007 r.

w sprawie:

 • wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Będzinie
  Uchwała Nr VI/61/2007
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały nr XLI/546/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2006”
  Uchwała Nr VI/62/2007
 • przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2006 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej
  Uchwała Nr VI/63/2007
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy Alei Kołłątaja
  Uchwała Nr VI/64/2007
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Różyckiego
  Uchwała Nr VI/65/2007
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza przy ulicy Odkrywkowej
  Uchwała Nr VI/66/2007
 • trybu prac i procedury uchwalenia budżetu miasta Będzina
  Uchwała Nr VI/67/2007
 • przyjęcia do realizacji powierzonego zadania z zakresu opieki nad cmentarzami i grobami wojennymi znajdującymi się na terenie gminy
  Uchwała Nr VI/68/2007
 • osiedlania w mieście Będzinie rodzin narodowości polskiej – repartiantów z terenów byłego ZSRR
  Uchwała Nr VI/69/2007
 • porozumienia (umowy) w ramach realizacji projektu „Gospodarcza Brama Śląska Etap – I Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej
  Uchwała Nr VI/70/2007
 • wsparcia inicjatywy Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
  Uchwała Nr VI/71/2007
 • przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2004 – 2015”
  Uchwała Nr VI/72/2007
 • powiadomienia Sekretarza Miasta Będzina o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
  Uchwała Nr VI/73/2007
 • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Będzin, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielenia schronienia, wyżywienia, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym przebywającym na terenie Będzina
  Uchwała Nr VI/74/2007
 • użyczenia Teatrowi Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana nieruchomości, położonej w Będzinie przy ul. Teatralnej
  Uchwała Nr VI/75/2007
 • aktualizacji i wprowadzenia nowego zadania do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Będzina na lata 2007 – 2010
  Uchwała Nr VI/76/2007
 • zmian budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr VI/77/2007
 • zmiany uchwały Nr III/19/2006 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2007 rok
  Uchwała Nr VI/78/2007
 • przeniesienia wydatków między paragrafami w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
  Uchwała Nr VI/79/2007
 • Ustanowienia dorocznych Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
  Uchwała Nr VI/80/2007
 • odrzucenia skargi na Prezydenta Miasta Będzina złożonej przez Panią Elżbietę Dul – Zarychta
  Uchwała Nr VI/81/2007
 • odrzucenia skargi Pani Jadwigi Orszulskiej na Prezydenta Miasta Będzina
  Uchwała Nr VI/82/2007
 • emisji obligacji komunalnych
  Uchwała Nr VI/83/2007
 • zwiększenia budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr VI/84/2007
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizacje zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
  Uchwała Nr VI/85/2007
 • przyjęcia oświadczenia w 50 – lecie Wspólnoty Europejskiej i 15-lecie Unii Europejskiej
  Uchwała Nr VI/86/2007
 • zmiany uchwały Nr I/4/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w Będzinie
  Uchwała Nr VI/87/2007

VII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie:

 • absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2006 rok
  Uchwała Nr VII/89/2007
 • nawiązania współpracy w zakresie zapewnienia miejsc schronienia w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS w Dąbrowie Górniczej osobom i rodzinom będącym w sytuacji kryzysowej, w tym ofiarom przemocy domowej z terenu Gminy Będzin
  Uchwała Nr VII/90/2007
 • rozpatrzenia wezwania Polskiej Telekomunikacji Cyfrowej Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym
  Uchwała Nr VII/91/2007
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Wolności
  Uchwała Nr VII/92/2007
 • zmiany uchwały nr LII/585/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr VII/93/2007
 • zaopiniowania lokalizacji ośrodka gier automatycznych w budynku przy ul. Modrzejowska 81 w Będzinie
  Uchwała Nr VII/94/2007
 • zmian budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr VII/95/2007
 • rozpatrzenia skargi z dnia 22.02.2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Pana Leszka Guzek na uchwałę Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 r. nr LII/570/2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Grodziec
  Uchwała Nr VII/96/2007
 • zmian w uchwale nr VI/67/2007 z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu miasta Będzina
  Uchwała Nr VII/97/2007
 • przeniesienia wydatków między dysponentami w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
  Uchwała Nr VII/98/2007
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły"
  Uchwała Nr VII/99/2007

VIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2007 r.

w sprawie:

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Dzieci Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr VIII/100/2007
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego i Powiatowej Biblioteki Publicznej, dla której Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr VIII/101/2007
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr VIII/102/2007
 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębią, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr VIII/103/2007
 • przeniesienia miedzy wydatkami w budżecie miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr VIII/104/2007
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy ulicy Jesionowej - Topolowej
  Uchwała Nr VIII/105/2007
 • przeniesienia wydatków między zadaniami w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
  Uchwała Nr VIII/106/2007

IX Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie:

 • planu pracy Rady miejskiej w Będzinie na II półrocze 2007 roku
  Uchwała Nr IX/107/2007
 • planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie ma II półrocze 2007 roku
  Uchwała Nr IX/108/2007
 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/91/2003 Rady Miejskiej w  Będzinie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Będzina
  Uchwała Nr IX/109/2007
 • wprowadzenia zmian w uchwale XXXVI/421/ 2005 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr IX/110/2007
 • zmiany uchwały nr LII/585/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr IX/111/2007
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy ulicy sierżanta Grzegorza Załogi
  Uchwała Nr IX/112/2007
 • określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez miasto Będzin
  Uchwała Nr IX/113/2007
 • zasad nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Będzina
  Uchwała Nr IX/114/2007
 • powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011
  Uchwała Nr IX/115/2007
 • zmian budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr IX/116/2007
 • zmiany w Załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2007 rok
  Uchwała Nr IX/117/2007
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu ,miasta na 2007 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów
  Uchwała Nr IX/118/2007
 • zmiany uchwały nr XL/468/2005 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia Gminy Będzin do projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)
  Uchwała Nr IX/119/2007
 • upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, stanowiącego zabezpieczenie prawidłowego wykonania Projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)
  Uchwała Nr IX/120/2007
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta oraz przeniesienia wydatków majątkowych na 2007 rok
  Uchwała Nr IX/121/2007
 • zwiększenia budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr IX/122/2007

 

X Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 4 lipca 2007 r.

w sprawie:


 • niezgodnego z zapisami ustawy o odpadach, prawem miejscowych i interesem społeczności lokalnej wykorzystywaniem przez podmioty dzierżawiące grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) osadów ściekowych na terenach znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Będzina, w tym na obszarze chronionego krajobrazu
  Uchwała Nr X/123/2007
 • przyjęcia apelu dotyczącego przekazania Będzinowi terenów będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Opolu (ANR), a znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Będzina
  Uchwała Nr X/124/2007

XI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 lipca 2007 r.

w sprawie:


 • upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na zabezpieczenie wykorzystania środków z Funduszu Spójności będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dla zadania pn. "Gospodarka wodno - ściekowa w Będzinie"
  Uchwała Nr X/125/2007
 • udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie wzniesienia Pomnika ku Czci Ofiar Tragedii Wystawy Gołębi Pocztowych na terenie MTK
  Uchwała Nr X/126/2007
 • zwiększenia budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr X/127/2007
 • zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły"
  Uchwała Nr X/128/2007
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr X/129/2007
 • zwiększenia stanu środków na początek roku oraz przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
  Uchwała Nr X/130/2007

XII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie:

 • zmian budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr X/131/2007
 • zmiany w Załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2007 rok
  Uchwała Nr X/132/2007
 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji miejskiej pn. "Termomodernizacja Domu Turysty"
  Uchwała Nr X/133/2007

XIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 13 września 2007 r.

w sprawie:

 • utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Fryderyka Chopina 1 i w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
  Uchwała Nr XIII/134/2007

XIV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 września 2007 r.

w sprawie:

 • ustanowienia Dnia Pamięci Kardynała Jean- Marie Lustigera
  Uchwała Nr XIV/135/2007
 • zmiany uchwały Nr IX/107/2007 Rady Miejskiej w  Będzinie z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2007 roku
  Uchwała Nr XIV/136/2007
 • nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Będzina
  Uchwała Nr XIV/137/2007
 • nieodpłatnego przekazania węzła cieplnego zlokalizowanego w Domu Turysty przy ul. Sportowej 4a na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Dąbrowie Górniczej
  Uchwała Nr XIV/138/2007
 • zmiany Uchwały Nr VI/74/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Będzin, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia, wyżywienia, niebędącego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym przebywającym na terenie Będzina
  Uchwała Nr XIV/139/2007
 • przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania narkomanii na lata 2007-2013
  Uchwała Nr XIV/140/2007
 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich w sprawie wykreślenia poradni kardiochirurgicznej, poradni endokrynologicznej i gabinetu rehabilitacyjnego z wykazu komórek organizacyjnych, stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. "Szpital Miejski" w Piekarach Śląskich
  Uchwała Nr XIV/141/2007
 • zaopiniowania projektu planu aglomeracji
  Uchwała Nr XIV/142/2007
 • wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIX/268/2000 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie statutu jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie, zmienionej uchwałą Nr LXI/678/2006 Rady Miejskiej w Będzinie w sprawie statutu jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie
  Uchwała Nr XIV/143/2007
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego palu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla  terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Wolności
  Uchwała Nr XIV/144/2007
 • restrukturyzacji finansowej Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
  Uchwała Nr XIV/145/2007
 • zmian budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr XIV/146/2007
 • zmiany w Załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2007 rok
  Uchwała Nr XIV/147/2007
 • zmiany uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr XIV/148/2007
 • zwiększenia stanu środków na początek, przeniesienia przychodów między paragrafami oraz zmian w zakresie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
  Uchwała Nr XIV/149/2007
 • zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie
  Uchwała Nr XIV/150/2007
 • poparcia działań zmierzających do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w Województwie Śląskim
  Uchwała Nr XIV/151/2007
 • zmiany uchwały Nr III/27/2006 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Małobądz przy drodze krajowej DK 86 
  Uchwała Nr XIV/152/2007
 • oddania Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości, zabudowanej budynkiem byłej filii Szkoły Podstawowej nr 4, położonej w Będzinie przy ul. Koszelew 7
  Uchwała Nr XIV/153/2007
 • ustalenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowej we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  Uchwała Nr XIV/154/2007

XV Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 października 2007 r.

w sprawie:

 • przyjęcia opinii Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011
  Uchwała Nr XV/155/2007
 • przyjęcia zasad wyboru ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011
  Uchwała Nr XV/156/2007
 • wyboru ławników sądowych na kadencję 2008 - 2011
  Uchwała Nr XV/157/2007
 • odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Uchwała Nr XV/158/2007
 • określenia limitu nowo wydawanych licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami na rok 2008
  Uchwała Nr XV/159/2007
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2008 roku
  Uchwała Nr XV/160/2007
 • zwolnień od podatku od nieruchomości na 2008 rok
  Uchwała Nr XV/161/2007
 • wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2008 roku
  Uchwała Nr XV/162/2007
 • zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2008 rok nieruchomości lub ich części zajętych na cele statutowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  Uchwała Nr XV/163/2007
 • uchylenia uchwały z dnia 24 września 2002 roku Nr LI/685/2002 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Będzin oraz uchwały z dnia 10 października 2002 roku Nr LII/685/2002 w sprawie zmiany uchwały z dnia 24 września 2002 roku Nr LI/685/2002 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości podmiotów gospodarczych, tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Będzin
  Uchwała Nr XV/164/2007
 • uchwalenia uchwały Nr XLVII/517/2005 z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i z czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność gminy Będzin w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
  Uchwała Nr XV/165/2007
 • wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie  miasta Będzin od 1 stycznia 2008 roku
  Uchwała Nr XV/166/2007
 • zmiany uchwały Nr I/5/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu Miasta Rady Miejskiej w Będzinie
  Uchwała Nr XV/167/2007
 • zmiany uchwały Nr I/6/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 25 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Lokalnego Miasta Rady Miejskiej w Będzinie
  Uchwała Nr XV/168/2007
 • zmian budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr XV/169/2007
 • zmiany z Załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr III/19/2008 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta Będzina na 2007 rok
  Uchwała Nr XV/170/2007
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
  Uchwała Nr XV/171/2007
 • zmiany w Załączniku nr 9 do uchwały Nr III/19/2006 Rady miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2007 rok, stanowiącym zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych
  Uchwała Nr XV/172/2007
 • przeniesienia wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok między paragrafami i zadaniami
  Uchwała Nr XV/173/2007
 • ustalenia miesięcznych diet dla radnych Rady Miejskiej w Będzinie
  Uchwała Nr XV/174/2007
 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta w Piekarach Śląskich w sprawie reorganizacji polegającej na likwidacji jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. "Szpital Miejski" w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11
  Uchwała Nr XV/175/2007

XVI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2007 r.

w sprawie:

XVII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie:

 • budżetu miasta Będzina na 2008 rok
  Uchwała Nr XVII/191/2007Załączniki do Uchwały
 • planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na I półrocze 2008 roku
  Uchwała Nr XVII/192/2007Załącznik Nr 1
 • planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie na I półrocze 2008 roku
  Uchwała Nr XVII/193/2007, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4
 • przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
  Uchwała Nr XVII/194/2007
 • przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2008”
  Uchwała Nr XVII/195/2007, Załącznik Nr 1,
 • przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta dotyczącego realizacji uchwał Rady Miejskiej w Będzinie
  Uchwała Nr XVII/196/2007
 • rozpatrzenia wezwania Pani Bożeny Noworyta do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym
  Uchwała Nr XVII/197/2007
 • zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina
  Uchwała Nr XVII/198/2007
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Brzozowickiej
  Uchwała Nr XVII/199/2007
 • ustanowienia roku 2008 „Rokiem obchodów Jubileuszu 650-lecia nadania Będzinowi praw miejskich przez króla polskiego Kazimierza Wielkiego”
  Uchwała Nr XVII/200/2007, Załącznik Nr 1
 • przekazania w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach samochodu FIAT ALBEA nr rej. SBE 80MY z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Będzinie
  Uchwała Nr XVII/201/2007
 • zawarcia porozumienia z Gminami: Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków w sprawie realizacji wspólnego projektu pn. „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji Centrum Sportów Letnich i Wodnych - Pogoria”
  Uchwała Nr XVII/202/2007
 • zmiany uchwały nr VI/83/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
  Uchwała Nr XVII/203/2007
 • zmian budżetu miasta na 2007 rok
  Uchwała Nr XVII/204/2007
 • zmian w Załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2007 rok
  Uchwała Nr XVII/205/2007
 • wykazu wydatków budżetu miasta Będzina, które nie wygasają z upływem roku 2007
  Uchwała Nr XVII/206/2007
 • zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Lipa 2
  Uchwała Nr XVII/207/2007
 • uchylenia uchwały Nr XIV/138/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 24 września 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania węzła cieplnego zlokalizowanego w Domu Turysty przy ul. Sportowej 4a na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. W Dąbrowie Górniczej
  Uchwała Nr XVII/208/2007
 • określenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność komunalną Gminy Będzin
  Uchwała Nr XVII/209/2007
 • realizacji zadania własnego gminy pn. świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków za pośrednictwem modelu operatorskiego
  Uchwała Nr XVII/210/2007

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:02.02.2007 10:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Waldemar Szydło
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:05.01.2008 13:22