wersja do wydruku Piotr Witelus 07.10.2019 14:22

Prezydent Miasta Będzina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Będzina na rok 2019 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta

WPSiDG.8122.3.2019

 

 

KONKURS OTWARTY

Prezydent Miasta Będzina

 

na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1,art. 11 ust. 2, 3 art. 13 ust.1, 2, 3 i art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku i art. 25 ust.1, 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz w związku
z Uchwałą Rady Miejskiej Będzina Nr LVII/487/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Będzina na rok 2019 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.:

 

Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta.

 

Termin realizacji zadania:

 

Od 15 listopada do 31 grudnia 2019 roku.

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację powyższego zadania wynosi 4 000 złotych.

 

W 2018 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób przeznaczono kwotę dotacji w wysokości 8 000 złotych.

 

I. Warunki realizacji zadania:

 

 1. Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób odbywa się przy uwzględnieniu zasady: pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 2. W konkursie mogą wziąć udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. Wysokość przyznanej dotacji uzależniona będzie od ogólnych kosztów zadania oraz ilości wybranych ofert do realizacji zadania i nie musi być równa kwocie środków przeznaczonych na to zadanie. Przyznanie kwoty niższej niż wnioskowana będzie przedmiotem negocjacji z podmiotem ubiegającym się o dotację. Komisja Konkursowa uzgodni z podmiotem ewentualne zmiany w zakresie harmonogramu, kosztorysu i opisu poszczególnych działań, planowanych do realizacji zadania.

 4. Dotacja przeznaczona może być wyłącznie na wydatki związane z realizacją dofinansowanego zadania i nie może być przeznaczona na: remonty obiektów, zakupy majątkowe i inwestycyjne, działalność gospodarczą, zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym.

 5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów, gdy nie nastąpi zwiększenie tych kosztów w więcej niż 20%.

 6. Prezydent Miasta Będzina dopuszcza możliwości wybrania więcej niż jednej oferty na realizację zadania.

 

II. Wymogi dotyczące sporządzania i składania ofert.

 

 1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1
 2. do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert
 3. i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2018 roku,poz. 2057).

Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.bedzin.pl, w zakładce poświęconej będzińskim organizacjom pozarządowym (ngo w punkcie akty prawne) oraz w Wydziale Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Będzinie, pokój nr 5.

 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2019 roku w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą zadania, z adnotacją Konkurs 2019 Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie – w biurze podawczym, w poniedziałek w godz. od 7.30 do 17.00, wtorek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, piątek w godz. od 7.30 do 14.00 lub nadsyłać listem poleconym na adres 42 - 500 Będzin, ul. 11 Listopada 20 (o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Będzinie). Osobami uprawnionymi do kontaktu z uczestnikami konkursu są pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej, nr tel. (0-32) 267-92-46, (032) 267-91-28
 2. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia oferty zawierającej dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie tj.:
  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
  • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
  • kalkulację przewidywanych kosztów w realizacji zadania publicznego;
  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania z innych źródeł;
  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Ponadto do oferty konkursowej należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty stosownie do statusu prawnego podmiotu oferenta;

 2. statut lub podstawę prawną obejmującą prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej;

 3. aktualne pełnomocnictwa właściwych organów do składania ofert na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami oraz dokonywania rozliczeń tych funduszy;

 4. dokument z SANEPID – u dopuszczający lokal do realizacji zadania lub potwierdzający, że pomieszczenie/budynek jest pod jego bieżącym nadzorem;

 5. dokument potwierdzający uczestnictwo podmiotu w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019;

 6. oświadczenie o zapoznaniu się i stosowaniu Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019;

 7. szczegółowy harmonogram działań w ramach środków towarzyszących wskazanych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019;

 8. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób prowadzących działania w ramach środków towarzyszących;

 9. oświadczenie o uzyskaniu zgody wszystkich osób fizycznych, których dane są zawarte w ofercie oraz zobowiązanie do uzyskania zgody wszystkich osób fizycznych wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, na przetwarzanie danych osobowych w związku z ogłoszonym konkursem ofert;

 10. oświadczenie, że poinformowałem/łam/liśmy wszystkie osoby fizyczne, których dane są zawarte w ofercie oraz zobowiązanie do poinformowania wszystkich osób wskazanych w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że dane zostaną udostępnione Zamawiającemu.

Wszystkie wyżej wymienione i załączone dokumenty (kserokopie dokumentów winny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem”) muszą być opatrzone datą, oraz czytelnym podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu ze wskazaniem funkcji pełnionej przez osobę podpisującą dokument .

 

III. Tryb i kryteria wyboru ofert:

 

 1. Prezydent Miasta Będzina powołuje zarządzeniem Komisję Konkursową, w celu zaopiniowania złożonych ofert.
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny formalnej i merytorycznej ofert zgodnie z kryteriami, ujętymi w załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina
 3. Nr 0050.197.2019 z dnia 1 lipca 2019 roku biorąc pod uwagę, w szczególności:
 • możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
 • przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne;
 • planowany przez podmiot udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 • planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych
 • na ten cel środków.
 1. Oferty niespełniające wymogów formalnych, oraz złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 2. W przypadku, gdy przedstawione w ofertach informacje będą wymagały złożenia dodatkowych wyjaśnień, oferenci mogą zostać poproszeni przez Komisję Konkursową o dokonanie uzupełnień, w ciągu 2 dni od daty otrzymania wezwania. Niedotrzymanie przez oferenta terminu 2 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
 3. Zaopiniowane przez Komisję Konkursową oferty w postaci sporządzonych protokołów zatwierdza Prezydent Miasta Będzina.
 4. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do:

 5. zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie;

 6. odwołania bądź unieważnienia konkursu bez podania przyczyny;

 7. przesunięcia terminu składania ofert;

 8. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Będzina.

 

IV. Szczegółowe warunki realizacji zadania:

 

 1. Termin realizacji zadania - od 15 listopada do 31 grudnia 2019 roku.
 2. Miejsce realizacji zadania – Będzin.
 3. Uczestnicy zadania – najubożsi mieszkańcy miasta Będzina – wskazani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie
 4. Zakres rzeczowy zadania:
 • prowadzenie działalności statutowej w zakresie pomocy społecznej;
 • pozyskiwanie i przechowywanie artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

 • stała współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Będzinie w zakresie przekazywania informacji o miejscu i terminach dystrybucji żywności, rodzajach prowadzonych działań w ramach środków towarzyszących;

 • dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców miasta;

 • zapewnienie standardów w obszarze administrowania, magazynowania i dystrybuowania żywności ujętych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019, świadczących o zdolności do realizacji zadania;

 • prowadzenie dokumentacji w tym szczególnie ewidencji magazynowanych i wydawanych artykułów spożywczych oraz działań w ramach środków towarzyszących, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019;

 • prowadzenie działań i zapewnienie standardów w zakresie środków towarzyszących ujętych w Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019;

 • bieżące prowadzenie kart pracy wolontariuszy i członków organizacji, biorących udział w realizacji zadania.

       5. Baza lokalowa:

 • uregulowana sytuacja prawna lokalu (umowa najmu, użyczenia, dzierżawa, prawo własności) przez cały okres realizacji zadania;
 • pomieszczenia zapewniające właściwą realizację zadania (magazyny, miejsce przygotowane do wydawania artykułów żywnościowych);
 • lokal winien spełniać wymogi sanitarne, potwierdzone przez SANEPID.

       6. Zaplecze kadrowe:

 • zabezpieczenie odpowiedniej liczby kadry, gwarantujące prawidłową realizację zadania;

 • zapewnienie właściwej kadry przy realizacji zadania tj.: osób posiadających aktualne książeczki sanitarno - epidemiologiczne i dystrybuujących żywność oraz osób o odpowiednich kwalifikacjach/doświadczeniu w realizacji projektów związanych z prowadzeniem działań o charakterze włączenia społecznego bądź w prowadzeniu takich działań.

 

 

Załączniki:

 

 1. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO).

 2. Wzór oświadczenia wykonawcy.

 3. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Będzina na rok 2019 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:07.10.2019
Data publikacji:07.10.2019 14:22

Rejestr zmian dokumentu

pokaż