WOr.2110.18.2019

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - inspektor

w Referacie Finansowym (stanowisko do spraw księgowania wpłat podatków i opłat)

w Urzędzie Miejskim w Będzinie
przy ul. 11 Listopada 20

 

Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1559 z późn. zm.),

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiada ukończone studia wyższe o kierunku ekonomicznym,

 • posiada znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, aktów wykonawczych do w/w ustaw oraz przepisów ogólnych dotyczących działalności samorządu,

 • posiada znajomość ustawy – Ordynacja podatkowa

 • posiada znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 • posiada doświadczenie w pracy na stanowisku powiązanym z obsługą finansową lub o podobnym zakresie wykonywanych zadań (konieczność udokumentowania),

 • posiada dobrą znajomość obsługi finansowego programu komputerowego,

 • posiada staż pracy przez okres co najmniej 3 lat.

Wymagania dodatkowe:

 • zdolności organizacyjne,

 • samodzielność w podejmowaniu decyzji,

 • odpowiedzialność,

 • systematyczność,

 • umiejętność analizowania danych finansowych,

 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,

 • umiejętność w zakresie komunikacji werbalnej i komunikacji pisemnej oraz

  znajomość obsługi programu komputerowego w zakresie Microsoft Office.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Księgowanie wpłat podatków i opłat na konta szczegółowe podatników
  z wyciągów bankowych w programie komputerowym - rejestrze opłat.

 2. Umiejętność księgowania wpłat SIMP.

 3. Uzgadnianie sald ewidencji szczegółowej z ewidencją syntetyczną - przynajmniej na koniec każdego kwartału.

 4. Bieżące analizowanie sald należności i nadpłat, wyjaśnianie i zwroty nadpłat.

 5. Czuwanie nad kompletnością i prawidłowością dokumentów, będących podstawą zapisów księgowych.

 6. Wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości oraz zaświadczeń o treści wskazanej przez podatnika.

 7. Kwalifikowanie należności przedawnionych do przeksięgowania na dochody gminy i przygotowywanie dokumentacji do zapisów księgowych.

 8. Obsługa refundacji opłat pocztowych i komorniczych potrąconych przez komorników z egzekucji nieuregulowanych podatków.

 9. Uzgadnianie i przygotowanie rejestrów do zamknięcia po zakończeniu roku budżetowego i kontrola związana z otwarciem nowego roku budżetowego.

 

Warunki pracy na stanowisku:

• praca administracyjno-biurowa,

• budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

• praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie do 8 godzin na dobę,

• praca w systemie równoważnego czasu pracy.

Oferty powinny zawierać:

 • uwierzytelnione własnoręcznym podpisem: kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie studiów wyższych o kierunku ekonomicznym, stażu pracy – minimum 3 lata oraz doświadczenie w pracy na stanowisku powiązanym z obsługą finansową lub o podobnym zakresie wykonywanych zadań,

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

   

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem.

 

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Finansowym (stanowisko do spraw księgowania wpłat podatków i opłat)" w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2019 roku do godz. 17.00.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

 

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

 

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Kierownik Referatu Finansowego Pani Beata Wiśniewska 32-267-91-10.

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że dane osobowe zbierane przez Urząd Miejski w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych gminy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Urząd jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - inspektor w Referacie Finansowym (stanowisko do spraw księgowania wpłat podatków i opłat) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:11.10.2019 10:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:11.10.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:22.10.2019 00:04