wersja do wydruku Piotr Witelus 14.10.2019 10:26

Zapytanie ofertowe opis przedmiotu zamówienia usługa pn.: "Dekoracja świąteczna Będzina 2019/2020"

WRM-RSiIM.7013.2.2019                                                                                  Będzin, dnia 10.10.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2019/2020.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od daty zawarcia umowy do 26.01.2020r., przy czym:

 1. Montaż wszystkich dekoracji świątecznych objętych umową oraz ich uruchomienie od daty zawarcia umowy do dnia 4.12.2019 r.

 2. Odłączenie oraz demontaż wszystkich elementów dekoracji świetlnej w terminie od 17.01.2020 r. do 26.01.2020 r.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,

dotyczące:

1) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców:

1.1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie co najmniej jednej usługi o minimalnej wartości brutto 60 000,00zł. Za usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się usługi w zakresie świątecznego oświetlenia ulicznego.

1.2. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie (dysponuje lub będzie

dysponował) minimum 1 osobą posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne dozoru nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV.

 

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający

oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.

 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

 2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
  z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

 3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową.

 4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

 

 1. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Treść oferty musi odpowiadać treści  zapytania ofertowego.

 3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 4. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu
  w  każdym miejscu dokonania zmiany.

 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 7. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie
od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia
21 października 2005r.  sygn. III CZP 74 /05).

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje
  się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane
  z przedmiotowym zamówieniem.

 

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

 1. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.

 1. Wizualizacja poszczególnych elementów wskazanych w Specyfikacji technicznej elementów dekoracyjnych 2019/2020.

 2. Wypełniona czytelnie, podpisana przez Wykonawcę tabela rozliczeniowa na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Najniższa cena.

SPOSÓB OCENY OFERT: Najniższa cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę.

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w Kancelarii Ogólnej lub drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu) na adres:

Urząd Miejski w Będzinie Wydział Rozwoju Miasta

42-500 Będzin ul. 11 Listopada 20 (opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania)

lub e-mailem karol.hagno@um.bedzin.pl (skany dokumentów).

 

Termin składania ofert upływa dnia 18.10.2019 r. godz. 12:00.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.


Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.

 

 

 

 

Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

Aneta Witkowska-Złocka

 

Zamieszczono dnia : 16.10.2019 r

 • Wszyscy Wykonawcy - odpowiedź na pytania dotyczące zapytania ofertowego (treść w załączniku)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe opis przedmiotu zamówienia usługa pn.: "Dekoracja świąteczna Będzina 2019/2020"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:10.10.2019
Data publikacji:14.10.2019 10:26