wersja do wydruku Piotr Witelus 21.10.2019 12:13

Obwieszczenie o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania nr WOŚ-RZM.6220.1.10.2019 z dnia 2.08.2019 r. na wniosek MALKO-MET Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sielecka 63 42-500 Będzin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do nakładania powłok ochronnych przez MALKO-MET Sp. z o.o. Sp. k. w Będzinie przy ul. Sieleckiej 63”

Będzin, dnia 18.10.2019 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WOŚ-RZM.6220.1.10.2019

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., art. 74 ust. 3g pkt 1, ust. 3f w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1712)

 

zawiadamiam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym; działka nr 11/4 ark. mapy 55 położona w Będzinie

 

o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania nr WOŚ-RZM.6220.1.10.2019 z dnia 2.08.2019 r. na wniosek MALKO-MET Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sielecka 63 42-500 Będzin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do nakładania powłok ochronnych przez MALKO-MET Sp. z o.o. Sp. k. w Będzinie przy ul. Sieleckiej 63” Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 11) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) – instalacje do obróbki metali żelaznych: kuźnie, odlewnie, walcownie, ciągarnie i instalacje do nakładania powłok metalicznych, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 13 oraz §3 ust. 1 pkt 14) – instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) przedsięwzięcie może kwalifikować się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Celem postępowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia przez określenie oraz analizę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2081 ze zm.) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie zostanie wydana po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

 

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) przeprowadzono czynności wyjaśniające dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina.

Zgodnie z art. 36 § 1 określono przewidywany termin zakończenia prowadzonego postępowania w związku z prowadzeniem ww. czynności i zapewnieniem stronom czynnego udziału w postępowaniu.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3g pkt 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)  przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć sytuację, w której dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone.

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 § 1, 73 § 1 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska Referacie Zieleni Miejskiej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20, pok. 123 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z regulacją art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Data podania do publicznej wiadomości:21.10.2019

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania nr WOŚ-RZM.6220.1.10.2019 z dnia 2.08.2019 r. na wniosek MALKO-MET Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sielecka 63 42-500 Będzin, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do nakładania powłok ochronnych przez MALKO-MET Sp. z o.o. Sp. k. w Będzinie przy ul. Sieleckiej 63”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:18.10.2019
Data publikacji:21.10.2019 12:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż