Warszawa, 16 października 2019

Generalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.164.2019.aka.8

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.:Dz. U. z  2016 r., poz. 23 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania że postanowieniem z dnia 14 października 2019 r., znak : DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.164.2019.aka.6, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił w całości postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 grudnia znak WOOŚ.4210.9.2016.IŁ, oraz dopuścił Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A Czudka do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, Etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK86"

 

Pełna treść zawiadomienia w załączniku

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:22.10.2019 08:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.10.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:06.11.2019 00:00