Prezydent Miasta Będzina

ogłasza konkurs na stanowisko
 Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie

 

 

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

 

Żłobek Miejski nr 2 w Będzinie, ul. Jesionowa 11.

 

II. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego:

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 2  w Będzinie.
Wymiar czasu pracy: pełny etat.
Data zatrudnienia: od dnia 1 grudnia 2019 roku.

 

III. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

 1. Wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi lub wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi (preferowane kwalifikacje: opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego).

 2. Znajomość przepisów z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, przepisów BHP i ppoż., ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych.

 3. posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej – art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1559).

 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 5. Kandydat nie może figurować w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

 6. Kandydat nie był karany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 7. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona oraz ograniczona.

 8. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 9. Kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem.

 10. Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.

 2. Umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych.

 3. Odporność emocjonalna i samokontrola.

 4. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 5. Odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność i komunikatywność, wysoka kultura osobista.

 6. Dyspozycyjność.

 7. Obsługa komputera i podstawowych programów biurowych.

 

V. Zakres obowiązków:

 

 1. Kierowanie działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie.

 2. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno-wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

 3. Prowadzenie procesu rekrutacji do żłobka i związanej z tym dokumentacji.

 4. Pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka.

 5. Właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi.

 6. Zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie, w tym przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

 7. Terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości.

 8. Budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki w żłobku.

 9. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 

VI. Warunki pracy na danym stanowisku:

 

 1. Stanowisko pracy usytuowane na parterze i na I piętrze w budynku Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie. Budynek Żłobka nie jest wyposażony w windę.

 2. Pełny wymiar czasu pracy, praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie do 8 godzin na dobę.

 3. Sporadyczne wyjścia w teren.

 4. Po umowie na czas określony możliwe jest zatrudnienie na czas nieokreślony.

 5. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia nie przekroczył 6%, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych.

 

VII. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 

 1. List motywacyjny podpisany własnoręcznie.

 2. Kwestionariusz osobowy z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy. (wzór kwestionariusza w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

 3. Pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie.

 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje  (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 5. Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie z zakładu pracy jeżeli kandydat pracuje), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

 7. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o niekaralności; wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

 8. Oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o niefigurowaniu w w/w bazie; wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

 9. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

 10. Oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

 11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (tekst mający znaczenie dla EOG; Dz.U.UE.L.2016.119.1; wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

 12. Uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

VIII. Termin i miejsce złożenia oferty o przystąpienie do konkursu:

 

Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Będzinie lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20 do dnia 12 listopada 2019 roku do godz. 15.30 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem: „Konkurs na dyrektora Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie”.

Oferty, które wpłyną po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX. Informacje dodatkowe.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie.

Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Będzinie pod numerem 32-267-92-10.

Informacja o kandydatach oraz o wyniku naboru opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie.

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury zostaną przeznaczone do zniszczenia.

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; tekst mający znaczenie dla EOG; Dz. U. UE.L.2016.119.1) informujemy, że dane osobowe zbierane przez Żłobek Miejski nr 2 w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych żłobka, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Żłobek jest Prezydent Miasta Będzina, Urząd Miejski w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona danych osobowych.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko  Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:25.10.2019 11:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:25.10.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:13.11.2019 00:00