Zarządzenie Nr 0050.342.2019

Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 30.10.2019

 

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie
zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz w związku
z § 6 uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam:

§ 1

Poddać konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmian
w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

§ 2

Formą konsultacji będzie zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej miasta Będzina oraz Biuletynie Informacji Publicznej w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.

§ 3

Termin konsultacji ustalam od dnia ..........30.10.2019............ roku do dnia.... 13.11.2019..... roku.

§ 4

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji ustalić Wydział Polityki Społecznej
i Działalności Gospodarczej.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej
i Działalności Gospodarczej.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:31.10.2019 10:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:15.11.2019 00:01