Zarządzenie Nr 0050.339.2019

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 30.10. 2019 roku

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 6 uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam:

§ 1

 

Poddać konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”.

 

§ 2

 

Formą konsultacji będzie zamieszczenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok” w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta Będzina.

§ 3

 

Termin konsultacji ustalam od dnia …30.11........ 2019 roku do dnia …..13.11... 2019 roku.

 

§ 4

 

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji ustalić Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej.

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:31.10.2019 10:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.10.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:14.11.2019 00:01