Zarządzenie Nr 0050.335.2019

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 30.10.2019 roku

 

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/281/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz w związku z § 6 uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam:

§ 1

 

Poddać konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/281/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

§ 2

 

Termin konsultacji ustalam w terminie 31.10-15.11.2019 roku.

§ 3

 

Formą konsultacji będzie zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej miasta Będzina.

§ 4

 

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji ustalam Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się I Wiceprezydentowi Miasta Będzina.

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/281/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:31.10.2019 10:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.10.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:16.11.2019 00:03