Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.10.2019 r.

w sprawie:

  • wystąpienia do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o przekazanie Gminie Będzin nieruchomości stanowiącej mienie Skarbu Państwa
    Zarządzenie Nr 0050.331.2019pdf
  • wystąpienie do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o przekazanie Gminie Będzin nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa
    Zarządzenie Nr 0050.332.2019pdf
  • zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 0050.279.2019 z dnia 10.09.2019r. w sprawie ogłoszenia i organizacji kolejnego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Będzinie przy ul. 1 Maja.
    Zarządzenie Nr 0050.333.2019pdf
  • zmiany Zarządzenia Nr 0050.231.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Będzinie
    Zarządzenie Nr 0050.334.2019pdf
  • zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/281/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanm do sektora finansów publicznych
    Zarządzenie Nr 0050.335.2019pdf
    Zarządzenie Nr 0050.335.2019tekst
  • zarządzenia konsultacji  z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/281/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
    Zarządzenie Nr 0050.336.2019pdf
  • sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie bezprzetargowej na rzecz jego najemcy, stanowiącego własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
    Zarządzenie Nr 0050.337.2019pdf
    Zarządzenie Nr 0050.337.2019tekst, załącznik
  • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia negocjacji na najem lokali użytkowych po dwóch bezskutecznych przetargach
    Zarządzenie Nr 0050.338.2019pdf
  • zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2020 rok"
    Zarządzenie Nr 0050.339.2019pdf
    Zarządzenie Nr 0050.339.2019tekst
  • zarządzenia konsultacji z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
    Zarządzenie Nr 0050.340.2019pdf
  • zarządzenia konsultacji z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok"
    Zarządzenie Nr 0050.341.2019pdf
  • zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Będzinie.
    Zarządzenie Nr 0050.342.2019pdf
    Zarządzenie Nr 0050.342.2019tekst

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.10.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:04.11.2019 07:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.10.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:04.11.2019 08:22