WOr.2110.20.2019

 

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Będzina
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze

w Wydziale Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej

(zadania ujęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie)

w Urzędzie Miejskim w Będzinie
przy ul. 11 Listopada 20

 

Wymagania obligatoryjne:

 • wykształcenie wyższe,

 • umiejętność sprawnej obsługi komputera,

 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku,

 • znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku,

 • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku,

 • znajomość ustawy o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 roku,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1282) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1559).

Wymagania dodatkowe :

 • umiejętność pracy w zespole,

 • samodzielność i dobra organizacja pracy,

 • komunikatywność,

 • sumienność.

Zakres zadań :

 1. Opracowanie i realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w tym:

  • koordynowanie działalności punktów konsultacyjno – informacyjnych dla ofiar przemocy domowej,

  • współpraca z Komendą Powiatową Policji i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Będzinie w zakresie rozeznania sytuacji rodzinnej ofiar przemocy

   i podjęcia stosownych działań wobec sprawców przemocy domowej,

  • powadzenie edukacji publicznej poprzez podejmowanie przedsięwzięć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy i organizowanie szkoleń, konferencji i warsztatów w tym zakresie,

  • monitorowanie i ewaluacja prowadzonych działań profilaktycznych przeciwdziałających przemocy domowej.

 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poprzez opracowanie, monitoring i ewaluację Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w Będzinie.

 3. Realizacja programów polityki zdrowotnej, w tym inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć prozdrowotnych na rzecz mieszkańców naszego miasta sporządzanie umów i sprawozdań zdrowotnych.

Warunki pracy na stanowisku:

• praca administracyjno-biurowa,

• budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

• praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie do 8 godzin na dobę,

• praca w systemie równoważnego czasu pracy,

• praca przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin dziennie.

Oferty powinny zawierać:

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego,

 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • list motywacyjny - własnoręcznie podpisany, z podaniem numeru telefonu kontaktowego do kandydata,

 • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • uwierzytelnioną własnoręcznym podpisem kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.

Kserokopie wszystkich dokumentów, składanych w ramach konkursu, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za  zgodność z oryginałem.

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta na stanowisko urzędnicze w Wydziale Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej" w Biurze Obsługi Klienta, w budynku Urzędu Miejskiego w Będzinie (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2019 roku do godz. 14.00.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia.

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie, z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu konkursu.

Szczegółowych informacji w zakresie wymagań stawianych kandydatom udziela Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej Pani Agata Wyderka-Pietrzyk tel. 32-267-92-46.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że dane osobowe zbierane przez Urząd Miejski w Będzinie wykorzystywane są w celach realizacji zadań ustawowych gminy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane osobowe mogą być pozyskiwane również dobrowolnie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Urząd jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl w menu przedmiotowym, zakładka Ochrona Danych Osobowych.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Sekretarz Miasta

/-/ Magdalena Rogowicz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej (zadania ujęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie) w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:06.11.2019 10:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:06.11.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:16.11.2019 00:03