DKAiO. 112.10. 2019

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs

ofert na stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1

w ramach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej

 

 1. Wymagania niezbędne

 • wykształcenie średnie lub wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

 • staż pracy min. 2 lata (w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej),

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy

 • dobra znajomość programu PŁATNIK

 • umiejętność obsługi systemu komputerowego POMOST

 • szczegółowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z pózn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

  znajomość przepisów:

 • ustawy o pracownikach samorządowych z dn. 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),

 • ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r. ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.)

 • ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19 sierpień 1994 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.),

 • kodeksu postępowania administracyjnego z dn. 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

 • kreatywność, sumienność i rzetelność,

 • dobra komunikacja interpersonalna,

 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 • dyspozycyjność,

 • odporność na stres.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • sporządzanie list wypłat świadczeń pomocy społecznej,

 • wprowadzanie, aktualizowanie oraz nadzór nad danymi niezbędnymi do wydawania decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej,

 • prowadzenie nadzoru nad prawidłowym wydrukiem decyzji,

 • prowadzenie spraw związanych z windykacją świadczeń z pomocy społecznej, w tym:

  - przygotowywanie projektu decyzji w zakresie świadczeń nienależnie pobranych,

  - wystawianie upomnień, Tytułów Wykonawczych oraz prowadzenie rejestrów,

  - prowadzenie dokumentacji osób objętych windykacją,

  - sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym wpływów pieniężnych z powyższego tytułu,

  - współpraca z instytucjami państwowymi między innymi: Urzędy Skarbowe, Kancelarie Komornicze, ZUS.

  - prowadzenie spraw związanych z domami pomocy społecznej.

 1. Warunki pracy na stanowisku

 • miejsce pracy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1,

  42-500 Będzin,

 • praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8 godzinnym, w systemie równoważnego czasu pracy,

 • praca siedząca, administracyjno – biurowa,

 • budynek MOPS nie jest wyposażony w windę i nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

5.Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza osobowego w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia),

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór oświadczenia w załączeniu pod treścią ogłoszenia).

 

6. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 21 listopada 2019 roku (czwartek) w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11 Listopada 1, pok. 40 w godz. 8.00 – 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej”

7.Informacje dodatkowe

 • dokumenty składane w formie kserokopii winny być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem„ i własnoręcznym podpisem kandydata (na każdej stronie kserokopii dokumentu proszę napisać: Za zgodność z oryginałem i potwierdzić informacje własnoręcznym podpisem). Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu konkursu.

 • kandydat, który po zakończeniu naboru zostanie wyłoniony na zajmowane stanowisko, na które prowadzony był nabór, ma obowiązek przed nawiązaniem stosunku pracy złożyć oświadczenie o niekaralności a także przedstawić do wglądu oryginały lub potwierdzone za zgodność przez notariusza dokumenty, o których mowa w pkt. 5,

 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%,

 • dokumenty złożone przez kandydatów, po upływie 3 miesięcy od daty sporządzenia protokołu z konkursu zostaną przeznaczone do zniszczenia,

 • kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną o powyższym powiadomieni telefonicznie z równoczesnym podaniem terminu kolejnego etapu naboru,

 • szczegółowych informacji udziela Dział Kadr, Administracji i Obsługi tel. (32) 296-21-34,

 • informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie

 

Patrycja Gruca – Hołota

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie ogłasza konkurs ofert na stanowisko urzędnicze podinspektora w Dziale Realizacji Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11-go Listopada 1 w ramach rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:07.11.2019 11:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Patrycja Gruca Hołota
Data na dokumencie:07.11.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:22.11.2019 00:00