Zarządzenie Nr. 0050.352.2019

Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 6.11.2019r.

 

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Będzin w 2020 roku wykonywania zadań publicznych w zakresie izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych
do izby wytrzeźwień z terenu Gminy Będzin.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 6 uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam:
 

§ 1

Poddać konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Będzin w 2020 roku wykonywania zadań publicznych w zakresie izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych do izby wytrzeźwień z terenu Gminy Będzin.

§ 2

Formą konsultacji będzie zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej miasta Będzina oraz Biuletynie Informacji Publicznych w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Będzin w 2020 roku wykonywania zadań publicznych w zakresie izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych do izby wytrzeźwień z terenu Gminy Będzin.

§ 3

Termin konsultacji ustalam od dnia 7.11.2019 roku do dnia 20.11.2019 roku.

§ 4

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji ustalić Wydział Polityki Społecznej
i Działalności Gospodarczej.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej
i Działalności Gospodarczej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr. 0050.352.2019 Prezydenta Miasta Będzina w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Będzin w 2020 roku wykonywania zadań publicznych w zakresie izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych do izby wytrzeźwień z terenu Gminy Będzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:07.11.2019 13:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:06.11.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:22.11.2019 00:00