Zarządzenie nr 0050.345.2019

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 04.11.2019 roku

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych i garaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami), Uchwały nr XLVII/359/98 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie określenia kierunków polityki Gminy Miasta Będzin w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata z późniejszymi zmianami, § 7 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie przyjętego Zarządzeniem nr 15/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017 roku z późniejszymi zmianami, § 3 ust.1 pkt 1 i ust. 2 Zarządzenia nr 0050.397.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 1 października 2018 r. w sprawie trybu wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony lokali użytkowych i garaży z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina oraz w oparciu o zapisy Zarządzenia nr 0050.236.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali użytkowych z gminnego zasobu nieruchomości Miasta Będzina

zarządzam:

§ 1

Przeznaczyć do najmu w drodze przetargu następujące lokale użytkowe i garaże:

 

1. lokal użytkowy przy ul. 11 Listopada 2 w Będzinie, o powierzchni 21,27 m2, położony na parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z udziałem Gminy Będzin, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, C.O., dla którego stawka wywoławcza czynszu najmu w przetargu wynosić będzie 5,00 zł/m2 netto, przy czym jeżeli z oświadczenia któregokolwiek z uczestników przetargu wynikać będzie zamiar prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą wyrobów monopolowych stawka wywoławcza (dla wszystkich uczestników tego przetargu) wynosić będzie 10,00 zł/m2 netto.

 

2. lokal użytkowy przy Al. H. Kołłątaja 18 w Będzinie, o powierzchni 65,40 m2, położony na parterze (front) w nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w samoistnym posiadaniu Gminy Będzin, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, dla którego stawka wywoławcza czynszu najmu w przetargu wynosić będzie 3,00 zł/m2 netto, przy czym jeżeli z oświadczenia któregokolwiek z uczestników przetargu wynikać będzie zamiar prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą wyrobów monopolowych stawka wywoławcza (dla wszystkich uczestników tego przetargu) wynosić będzie 8,00 zł/m2 netto.

 

3. lokal użytkowy przy ul. Kościuszki 2 w Będzinie, o powierzchni 109,07 m2, położony na parterze (front) w budynku będącym własnością osób fizycznych w samoistnym posiadaniu Gminy Będzin, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, dla którego stawka wywoławcza czynszu najmu w przetargu wynosić będzie 3,00 zł/m2 netto, przy czym jeżeli z oświadczenia któregokolwiek z uczestników przetargu wynikać będzie zamiar prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą wyrobów monopolowych stawka wywoławcza (dla wszystkich uczestników tego przetargu) wynosić będzie 8,00 zł/m2 netto.

4. lokal użytkowy przy ul. Małachowskiego 42 w Będzinie, o powierzchni 94,00 m2, położony na parterze (front) w nieruchomości będącej własnością Gminy Będzin, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, dla którego stawka wywoławcza czynszu najmu w przetargu wynosić będzie 5,00 zł/m2 netto, przy czym jeżeli z oświadczenia któregokolwiek z uczestników przetargu wynikać będzie zamiar prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą wyrobów monopolowych stawka wywoławcza (dla wszystkich uczestników tego przetargu) wynosić będzie 10,00 zł/m2 netto.

5. lokal użytkowy przy ul. Modrzejowskiej 97 w Będzinie, o powierzchni 17,98 m2, położony na parterze (front) w nieruchomości będącej własnością osób fizycznych w samoistnym posiadaniu Gminy Będzin, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, dla którego stawka wywoławcza czynszu najmu w przetargu wynosić będzie 3,00 zł/m2 netto, przy czym jeżeli z oświadczenia któregokolwiek z uczestników przetargu wynikać będzie zamiar prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą wyrobów monopolowych stawka wywoławcza (dla wszystkich uczestników tego przetargu) wynosić będzie 8,00 zł/m2 netto.

6. lokal użytkowy przy ul. Radosnej 6 w Będzinie, o powierzchni 62,52 m2, położony na parterze w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej z udziałem Gminy Będzin, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, C.O., dla którego stawka wywoławcza czynszu najmu w przetargu wynosić będzie 5,50 zł/m2 netto, przy czym jeżeli z oświadczenia któregokolwiek z uczestników przetargu wynikać będzie zamiar prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą wyrobów monopolowych stawka wywoławcza (dla wszystkich uczestników tego przetargu) wynosić będzie 10,00 zł/m2 netto.

7. lokal użytkowy przy ul. Szymborskiej 4 w Będzinie, o powierzchni 55,15 m2, położony na parterze w nieruchomości będącej własnością Gminy Będzin, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, C.O., dla którego stawka wywoławcza czynszu najmu w przetargu wynosić będzie 3,00 zł/m2 netto, przy czym jeżeli z oświadczenia któregokolwiek z uczestników przetargu wynikać będzie zamiar prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą wyrobów monopolowych stawka wywoławcza (dla wszystkich uczestników tego przetargu) wynosić będzie 6,00 zł/m2 netto.

8. garaż przy ul. Krasickiego 8 w Będzinie, o powierzchni 15,00 m2, będący własnością Gminy Będzin, dla którego stawka wywoławcza czynszu najmu w przetargu wynosić będzie 3,50 zł/m2 netto.

9. garaż nr 6 przy ul. Krasickiego 19 w Będzinie, o powierzchni 20,48 m2, będący własnością Gminy Będzin, dla którego stawka wywoławcza czynszu najmu w przetargu wynosić będzie 3,50 zł/m2 netto.

II. Do oddania w najem ww. lokali użytkowych/garaży przyjmuje się formę przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

Ogłosić wykaz lokali użytkowych/garaży przeznaczonych do oddania w najem, wymienionych w § 1 poprzez wywieszenie niniejszego Zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Będzinie na okres 21 dni oraz opublikowanie w prasie i na stronach internetowych Urzędu.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezydenta Miasta

Wiceprezydent

Aneta Witkowska - Złocka

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.345.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 04.11.2019 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych i garaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:07.11.2019 14:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:04.11.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:29.11.2019 00:03