Zarządzenie Nr 0050.355.2019

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 7.11.2019 roku

w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), w związku z § 6 Uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam:

 

§ 1

Poddać konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie.

 

§ 2

Termin konsultacji ustalić w terminie do dnia 20.11.2019 r.

 

§ 3

Formą konsultacji będzie zamieszczenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie na stronie internetowej miasta Będzina.

 

§ 4

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji ustalić Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.

 

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.355.2019 Prezydenta Miasta Będzina w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:07.11.2019 20:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:07.11.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:22.11.2019 00:00