WOŚ-RZM.271.1.16.2019                                                                             Będzin, dnia 08.11.2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa 15 szt. choinek wraz z montażem.

III. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przez Wykonawcę 15 szt. żywych choinek świerk srebrny lub świerk pospolity, zdrowe, gęste, zielone, z pełnym igliwiem o wysokości:

- około 6 m od podłoża po zamontowaniu w gruncie (13 szt.)

- około 10 m od podłoża po zamontowaniu w gruncie (2 szt.)

Choinki należy dostarczyć we wskazane miejsce i zamontować w sposób stabilny w gruncie.

Miejsce montażu choinek w Będzinie:

- skrzyżowanie ul. Pokoju i Energetycznej,

- skrzyżowanie ul. Barlickiego i Konopnickiej,

- skrzyżowanie ul. Bursztynowej i Krośnieńskiej,

- skwer przy ul. Jasielskiej

- ul. Zwycięstwa

- skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Załogi,

- Plac 3 Maja,

- skrzyżowanie Al. Kołłątaja i 1 Maja,

- ul. Żwirki i Wigury,

- ul. Kolejowa,

- ul. Szkolna,

- skrzyżowanie ul. Sienkiewicza i Promyka,

- skrzyżowanie ul. Wiejskiej i Zielonej,

- ul. Paryska,

- ul. Kempy

(szczegóły posadowienia choinek zostaną ustalone w terenie w trakcie realizacji zamówienia).

 

Sposób posadowienia:

Choinkę umieścić w gruncie poprzez wykonanie wykopu, umieszczenie w nim rury o odpowiedniej średnicy, a następnie umocowanie w niej choinki, stabilnie i bezpiecznie.

2.Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości i zaplecze techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z terenem, na którym będą montowane choinki i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

 

IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do dnia 02.12.2019 r. od daty zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad w części przedmiotu umowy dotyczących chociażby jednej choinki, jeśli były one nieistotne Wykonawca usunie te wady lub wymieni choinki dotknięte wadami na nowe, jeśli wady usunąć się nie dadzą, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 1 doby od przystąpienia do odbioru.

 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w zapytaniu.

5. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

3. Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005r. sygn. III CZP 74 /05). Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu do składania ofert stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zamówieniem.

 

 

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY

1.Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

UWAGA! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. Konsorcjum.

 

VIII.KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Najniższa cena.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę.

W sytuacji kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.


IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania drogą elektroniczną na adres e-mail: ekologia@um.bedzin.pl (skany dokumentów) do dnia 14.11.2019 r.

 

X. POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA:

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

 

Inspektor: Żaneta Krasoń Wydział Ochrony Środowiska - Referat Zieleni Miejskiej

tel. kontaktowy: 32 267 91 98

e-mail: ekologia@um.bedzin.pl

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

  1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa 15 szt. choinek wraz z montażem
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:08.11.2019 13:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:08.11.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:16.11.2019 00:03