Będzin, dnia 14 listopada 2019 roku

BRM.0002.XVII.2019

 

 

 

Szanowna Pani/Pan

 

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję na dzień 21 listopada 2019 roku (czwartek) na godzinę 10.00 XVII sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 4. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok:

  1. przedstawienie informacji przez Wiceprezydent Miasta
   Annę Drzewiecką,

  2. przedstawienie stanowiska Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącą Komisji Darię Paterek,

  3. dyskusja,

  4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Będzin w 2020 roku wykonywania zadań publicznych
   w zakresie izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych do izby wytrzeźwień z terenu Gminy Będzin,

  2. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017-2019 – kontynuacja programu na lata 2020-2022”,

  3. zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie,

  4. zmiany uchwały nr XXVIII/281/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,

  5. przyjęcia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie,

  6. zmiany uchwały Nr LVII/490/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych,

  7. określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2020 roku,

  8. zmian budżetu miasta Będzina na 2019 rok,

  9. zmiany uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia
   13 grudnia 2018 rok w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019 – 2028,

  10. nawiązania współpracy z Radą Miasta Obuchów na Ukrainie,

  11. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Będzina,

  12. odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórze Doroty”,

  13. wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie miasta Będzina,

  14. zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Będzin dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

 6. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

 7. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 506) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XVII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:15.11.2019 10:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:14.11.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:15.11.2019 10:29