Zarządzenie nr 0050.369.2019

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 14.11.2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym (lokal po dwóch bezskutecznych przetargach).

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 2204 z późniejszymi zmianami), § 7 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie wprowadzonego załącznikiem do Zarządzenia nr 15/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017 roku z późniejszymi zmianami

zarządzam:

§ 1

1. Przeznacza się do wynajęcia na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy położony w Będzinie przy Al. Kołłątaja 36 wskazany w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia (lokal po dwóch bezskutecznych przetargach).

2. Wynajem nastąpi na rzecz Pani Kamili Przetak.

 

§ 2

1. Ogłosić wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym opisanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego Urzędu.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

Wiceprezydent Miasta

Aneta Witkowska - Złocka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.369.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym (lokal po dwóch bezskutecznych przetargach)
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:25.11.2019 09:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:14.11.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:07.12.2019 00:00