Przedszkole Miejskie nr 9

im. Wandy Chotomskiej

 

 Siedziba

 42-500 Będzin

ul. Ignacego Krasickiego 6

 tel.

e-mail

strona internetowa

 

32 267-47-45

pm9bedzin@pm9.pl

www.pm9bedzin.edupage.org

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

/PM9Bedzin/SkrytkaESP

 Dyrektor  Bożena Rajewska

Liczba oddziałów: 5
Liczba dzieci: 125
Przedszkole czynne w godz. od 6.00 do 17.00

 

Nasze przedszkole posiada:

- zmodernizowane i nowoczesne sale zajęć i ogród przedszkolny,
- komputery z łączem internetowym,
- różnorodne środki dydaktyczne dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci,
- tablice interaktywną, dary Froebla.

 

Przedszkole realizuje zajęcia dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze w oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Ponadto wdrażamy:
- międzynarodowy program zdrowia psychicznego pn. „Przyjaciele Zippiego”,
- ogólnopolskie programy: pt."Optymistyczne przedszkole", "Dziecięca kraina kreatywności", "Kubusiowi przyjaciele natury",
- programy edukacyjne: "Klucz do uczenia się", "Kuferek tajemnic",
- innowacje pedagogiczne opracowane przez nauczycieli przedszkola,
- programy własne z zakresu edukacji plastycznej, teatralnej i muzycznej,
- program prozdrowotny pn."Zdrowy przedszkolak"
- projekt edukacyjny "Moje i twoje emocje" - "Z kangurkiem Bubusiem w świat emocji".


Przedszkole otrzymało wiele certyfikatów:
- krajowy certyfikat  "Przedszkole promujące zdrowie", "Kubusiowi przyjaciele natury"
"Optymistyczne przedszkole", "Akademia Zdrowego Przedszkolaka"

 

Przedszkole organizuje:

- zajęcia z języka angielskiego, rytmiki i gimnastyki ogólnorozwojowej we wszystkich grupach wiekowych,
- festyny, warsztaty edukacyjne dla rodziców,
- zajęcia otwarte,
- wyjścia do kina i teatru,
- wycieczki krajoznawcze i edukacyjne,
- kiermasze świąteczne,
- uroczystości związane ze świętami rodzinnymi, narodowymi i miejskimi,
- konkursy plastyczne, prozdrowotne dla dzieci z będzińskich szkół i przedszkoli,
- dzień Patrona,
- comiesięczne spotkania ze sztuką żywego słowa poprzez teatrzyki przedszkolne, spotkania z artystami, pisarzami,
- tydzień odkrywcy


Przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami użyteczności publicznej:
- Uniwersytetem Śląskim w Katowicach,
- Ośrodkiem Kultury,
- Teatrem Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana,
- Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Szkołą Podstawową nr i 10 w Będzinie,
- Powiatowa Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
- Komendą Policji, Strażą Miejską i Strażą Pożarną,
- Wojewódzkim Zespołem Parków Krajobrazowych,
- Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie,
- Muzeum Zagłębia.
 

Nasze przedszkole spełnia oczekiwania klientów, zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój swoim wychowankom, przygotowuje do przeżycia sukcesu, daje dzieciom możliwość samorealizacji, w pracy z innymi, twórczego działania, kreatywnego myślenia, uczestnictwa w ciekawych zajęciach, przestrzega praw dziecka.


Wizja naszego przedszkola:

 1. Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

 2. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.

 3. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią  twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Misja przedszkola:

Przedszkole:

 1. Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata.

 2. Zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dziecka, zaspakaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.

 3. Wykorzystuje naturalną potrzebę działania stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.

 4. Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

 5. Kształtuje czynne postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych oraz rozwija ogólną sprawność ruchową.

 6. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska.

 7. Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami.

 8. Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola- partnerska współpraca z rodziną dziecka.

 9. Stwarza możliwości, aby każde dziecko kończące edukację przedszkolną było szczęśliwe, bogate w doświadczenia, gotowe do ekspansji w nowym środowisku szkolnym.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedszkole Miejskie nr 9 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:30.06.2003 13:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:02.04.2020 10:28